1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 29.6.2017

Stručná zpráva ze zasedání AS ČVUT dne 29.6.2017

Předseda senátu po tradičním úvodu ukázal medaili k 310. výročí ČVUT, kterou za
senát od rektora obdržel na zahradní slavnosti. (Stejnou medaili obdržela i řada dalších
rektorem vybraných osob.)

Pan děkan Valášek promluvil o případu GE Aviation. Jedná se o cca 2 miliardy Kč,
které měly přijít cestou OP VVV projektů, ale nepřišly, přesto by fakulta
strojní chtěla v projektu pokračovat a žádá o podporu vysokých investic z
půjčky, která je ovšem návratná.  Přišli i hosté z ministerstva průmyslu a
obchodu a Czechinvestu. Chtějí to řešit tak, že budou vypsány další výzvy a
povolí půjčku čerpat déle. Ale jistota získání těchto peněz tu není, pro ČVUT je
to velké riziko. Děkan fakulty strojní podepsal, že případné
dluhy uhradí fakulta strojní. Na dotaz sdělil, že peníze získají prodejem
majetku. Akademický senát po velmi dlouhé diskusi vyjádřil přeci jen
podporu podpisu podepsání dalších smluv souvisejících s projektem (z nichž
plynou závazky ve výši stovek milionu Kč) za podmínky získání podpory Vlády ČR.

Akademický senát dále diskutoval o vnitřních předpisech, ke kterým mělo
ministerstvo určité připomínky. Zasekli jsme se na datu začátku platnosti
předpisů - nyní dnem registrace, což nemusí být praktické. Ale z legálních
důvodů to nejde změnit, kvůli povinné předkládací lhůtě. Nakonec jsme se, také v
zájmu rychlosti, shodli, že připomínky ministerstva akceptujeme a vnitřní
předpisy byly schváleny. V nejbližší době by tedy měly být zaregistrovány ministerstvem.

Dalším bodem byla metodika rozpisu financí, kde je klíčovým sporným bodem
oddělení 10mil.Kč pro CIIRC a UCEEB. Rektor předložil ten samý návrh jako
minule. Hospodářská komise navrhovala místo toho těmto součástem půjčit, ale
rektor s tím nesouhlasí. Návrh nebyl přijat 13-13-8. Rektor dále navrhl těmto
součástem místo zvláštního příspěvku odpustit příspěvek na mimonormativ, o čemž
se stručně diskutovalo.

Prorektoři pro vědu a pedagogiku představili změny ve Studijním a zkušebním
řádu. Je například snížen počet členů komise pro obhajobu disertační práce z 9
na 7. Komise pro vědu jednala ještě dopoledne o části týkající se doktorského studia,
navrhla několik změn a doporučila schválení. Studijní a zkušební řád ovšem nakonec schválen nebyl (14-12-6) a bude se o něm
jednat příště (v září). Hlavní důvod byl, že návrh byl předložen pozdě a někteří
senátoři měli dojem, že bylo by dobré se na něj podívat podrobněji.

Byl schválen Ubytovací řád ČVUT a vnitřní předpisy FD a FS.

Chvíli se diskutovalo o výroční zprávě ČVUT o hospodaření. Někteří senátoři
(včetně mne) žádali podrobnější analýzu finanční situace ČVUT, zprávy o
hospodaření ústavů, informace o souladu čerpání s rozpočtem atd. V každém
případě už bylo pozdě a senát se stal neusnášeníschopný. Jelikož ministerstvo
chce zprávu o hospodaření do 30.6., bude mu zaslána zpráva neschválená.