1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 27.9.2017

Opět se scházíme v prostorách CIIRC. Hlavním bodem dnešního jednání má být
schválení rozpisu. Rektor by rád nejprve mluvil o vypořádání RIV bodů mezi
fakultami a pak teprve o rozpisu financí.

Pokračujeme vystoupením děkana 2.LF UK,
prof. Komárka, týkající se areálu na Plzeňské ulici. ČVUT a 2.LF tam sdílí
areal, ovšem část patřící ČVUT se zdá být značně zanedbaná. 2.LF proto apeluje
na vypracování společného záměru revitalizace těchto prostor. Na senát se obrací
proto, že neutěšená situace již trvá delší dobu. Rektor říká, že uvažovali o
přesunutí FBMI do tohoto areálu, ale FBMI nemělo zájem. Hledáme proto, co v
tomto místě postavit, tzv. generel.

Harmonogram volby rektora - otevírání obálek 9.10., představení kandidátů před AS
11.10. v Masarykově koleji, výjezdní zasedání AS 13-15.10. v Kruhu u Jilemnice,
veřejné představení kandidátů 18.10. v Masarykově koleji, 25.10. volba.

V otázce vyrovnání RIV bodů mezi FEL a CIIRC dostal předseda výhrady ze strojní fakulty, neboť
předložený materiál předpokládal přesun bodů i mezi FS a CIIRC. Rektor
odpověděl, že FS se to netýká, nic převádět nemusí, neboť již má s CIIRCem smlouvu.
Předseda dále upozornit na výhrady předsedy CIIRC, který údajně neměl čas reagovat.
Rektor chce, aby přesun peněz z FEL na CIIRC proběhl formou modifikace rozpisu. Děkan FEL jako kompromisní řešení navrhuje přesun dohodnuté poloviny RIV bodů pouze u těch pracovníků FEL, kteří respektovali platná nařízení a nepodávali podávali projekty za CIIRC bez souhlasu vedení FEL.

Senát není usnášeníschopný, takže žádné usnesení nevzniklo a další body proto není možné projednat.

Rektor oznámil, že ústřední knihovna bude moci ještě nějakou dobu v prostorách
NTK zůstat. Probíhají též jednání o výši nájemného v prostorách VŠCHT pro
Kloknerův ústav, současně rektor trvá na získání pozemků na Vítězném náměstí.
Vysoké školy dostanou přidáno 3 mld.Kč.

Na můj dotaz kvestor řekl, že za AS nemusí ČVUT v budově ČVUT-CIIRC platit nájem.