1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 25.4.2018

AS se tentokrát sešel mimo Prahu, v budově UCEEB.
Testujeme elektronické hlasovací zařízení (http://ministr.cz/hlasys7.html), každý dostal malou krabičku s
tlačítky a displejem.
Mluvilo se o přípravě zápisů, předseda prohlásil, že nechce mít dokumenty (zápis) na Google, protože to je "externí"
firma. Prof. Hlaváč nabízí Google Docs na CIIRC.

Schvalujeme změnu Organizačního řádu rektorátu, kancléř nově řídí pouze PR oddělení.
Zajímavé je, že budova na ulici Jugoslávských partyzánů má vlastní oddělení pro
správu, zatímco ostatní budovy mají správu společnou.

Schvalujeme Status FEL a Karierní řád FEL. Karierní řád těsně neprošel (22
pro, 2 proti, 7 se zdrželo), bylo potřeba 23 hlasů.

Hlasujeme o změně Jednacího řádu AS - změny se týkají hlavně činnosti komisí,
která dříve  nebylo v Jednacím řádu podchycena. Padl návrh, aby kandidátem na
rektora nemohl být člověk, který v posledních 6 měsících před vyhlášením volby
byl členem AS. Tento návrh nebyl schválen, ale podobné myšlenky podporu u
senátorů měly, proto se k věci se vrátíme ještě příště.

Dalším tématem jsou odměty prof. Kohoutkové. Předseda AS by chtěl získat dopis
prof. Kohoutkové rektorovi, ve kterém je struktura financí vysvětlena. AS FSv udělal usnesení, kde se
říká, že sice žádné předpisy porušeny nebyly, ale odměny byly nestandardně vysoké.
Prof. Nožička říká, že plat prof. Kohoutkové je v pořádku, ale my všichni
ostatní máme plat nízký.
Rektor: k porušení metodik nedošlo. Udělal finanční analýzu. Chce omezit souběh
funkcí. Připravil tiskovou zprávu, která říká, že nebyl porušen zákon, předpis,
ani metodika, a že se rozhodl omezit souběh funkcí.

Hlaváč: Příjem prof. Kohoutkové byl 5.7mil.Kč/rok, z toho 3.7mil.Kč/rok formou
odměn z prostředků FSv, což jsou neobvykle vysoká čísla. Doporučuje, aby rektor
byl nadřízeným děkanů. Chce informace (anonymně) o nejvyšších příjmech na ČVUT.
Bylo schváleno usnesení, že požadujeme informace a ať rektor aktivně informuje
veřejnost.

Do výběrové komise na kvestora se přihlásil prof. Hlaváč.
Do výběrové komise na ředitelku školy a školky Lvíčata jsou navrženi
J. Cajthaml, D.Matějovská, P. Andres, jako náhradnice M.Friedjungová.

Senát poté diskutoval o situaci v UMZŠ Lvíčata, v té době už byl ale neusnášeníschopný.

Naposledy upravil: kybicjan (26.04.2018 23:08:26)

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 25.4.2018

(kybicjan) napsal:

Do výběrové komise na rektora se přihlásil prof. Hlaváč.

Co si mám představit pod výběrovou komisí na rektora?
Děkuji za reakci a omlouvám svoji neznalost.

3

Re: Zasedání AS ČVUT dne 25.4.2018

(staryo) napsal:

Co si mám představit pod výběrovou komisí na rektora?
Děkuji za reakci a omlouvám svoji neznalost.

To byl překlep, jedná se o výběrovou komisi na nového kvestora - stávající odchází na vlastní žádost.
Děkuji za upozornění na chybu, v textu už jsem to opravil.

J.K.

4

Re: Zasedání AS ČVUT dne 25.4.2018

Možná někoho zajímá, jak pokračoval bod týkající se UMZŠ Lvíčata. Než se pustím do popisu jednání, shrnu stručně fakta.

Ředitelka Hovorková připravovala otevření druhého stupně té ZŠ. Přitom první stupeň je ve sdílených třídách (první s třeti, druhá se čtvrtou, v páté asi šest žáků) ve stísněných prostorách ve stud. domě. Rodičům těch šesti žáků ředitelka slíbila, že škola bude pokračovat druhým stupněm. Prostorovou situaci chtěla řešit pronájmem jisté vily na Zátorce. Realizace takové smlouvy by vyžadovala rekonstrukci prostor té vily a poměrně vysoký nájem. To by v podstatě nebyla naše starost (zřizovatele), ať si třeba zvýší školné. Nějak se ale o zvyšování školného nemluvilo, spíš se asi počítalo, že se zvýší příspěvek od zřizovatele. Při zřízení té ZŠ se jednoznačně mluvilo jen o prvním stupni a bohužel nebyla v té době k dispozici k projednání Zřizovací listina, kde tato skutečnost omezení na první stupeň není nakonec uvedena. Ani tam není uvedena velikost příspěvku od zřizovatele. To vedlo ředitelku k samostatnému jednání o druhém stupni bez toho, aby se zeptala zřizovatele. Dokonce, a to už byla horší věc, otálela ředitelka s touto informací i u Rady té školské právnické osoby, tj. Rady složené ze zástupců zřizovatele. Této Radě ona odpovídá ze zákona za svou činnost. S projektem pronájmu a rekonstrukce vily na Zátorce a s názorem, že se otevře od následujícího školního roku 2. stupeň ZŠ, předstoupila před Radu až v březnu tohoto roku. Tam se ukázalo, že navrhovaná smlouva není ve stavu, aby byla připravena k podpisu a potvrzení Radou a rozebírali tam finanční situaci a koncepci školy včetně otázky případného otevření 2. stupně. Připomněli, že je třeba zpřesnit zřizovací listinu. Na konci jednání Rady v březnu v bodě Různé předala ředitelka přítomnému rektorovi (který jmenuje a odvolává ředitele té školské právnické osoby) písemně vyhotovenou už dopředu připravenou okamžitou rezignaci. Rada se tedy v bodě Různé rozhodla, že na přechodnou dobu bude mít podpisové právo ředitele členka Rady paní Bláhová a navrhla to rektorovi, který takové řešení přijal. Dále se Rada rozhodla okamžitě vypsat výběrové řízení na nového ředitele, což už je vypsáno a 17. 5. bude otevírání obálek.

O zástupcích senátu v komisi pro toto výběrové řízení referoval prof. Kybic. Já jsem navrhoval zejména zástupce senátu z té Rady, protože ředitel je zopovědný Radě. Tím je doc. Cajthaml, dále paní Vymětalová, která ale ze zdravotních důvodů se dlouhodobě nevyskytuje v senátu, a paní Bláhová, která ale na funkci v radě okamžikem převzetí jmenování na funkci přechodného ředitele rezignovala. Takže místo těch dvou tam je pan Andres, kterého jsem rovněž navrhoval, neboť je předsedou Školské rady (to je jiná Rada složená s rodičů, učitelů a zástupců zřizovatele) a paní Matějovská.

O UMZŠ nejprve jednala pedagogická komise a na základě materiálů, které by spíše příslušely té Radě, se snažila pro senát připravit stanovisko. Tím byl návrh usnesení, že

AS ČVUT vyjadřuje podporu zachování existence MŠ a 1. stupně ZŠ UMZŠ Lvíčata, žádá vedení ČVUT o stanovisko k rozšíření o 2. stupeň ZŠ a o upřesnění vztahu zřizovatele a UMZŠ Lvíčata.

Vedení ČVUT (jmenovitě rektor) nicméně chce znát stanovisko akademické obce k záležitosti otevření 2. stupně a obrací se s tím dotazem proto na senát. Protože senát nebyl usnášeníschopný, tak to vypadalo, že se to vrátí k projednání znovu na ped. komisi, která by spíše měla řešit studium studentů VŠ. To by byl takový pink-ponk. Proto jsem požádal v bodě Různé přítomné členy senátu, abychom se k diskusi o názoru na druhý stupeň vrátili a dali aspoň orientačním hlasováním rektorovi najevo, zda je vhodné u této školské právnické osoby, kterou jsme zřídili, založit 2. stupeň. Po krátké diskusi bylo hlasování. Většina byla proti: (7-10-4). Všichni byli pro podporu existence MŠ a 1. stupně.

Na AS čekalo na bod Informace k UMZŠ Lvíčata poměrně dost rodičů (často s malými dětmi předškolního věku). V tomto bodě jednání senátu, (kdy už byl senát neusnášeníschopný) dal předseda slovo některým z těchto hostů. Bohužel se mu v dané chvíli nedařilo udržet jednání na úrovni jednání Akademického senátu ČVUT a spíš to vypadalo jako schůzka nespokojených rodičů MŠ se zástupci školy. Ty maminky a učitelky začaly řešit neuskutečněné školky v přírodě, zástupy ve školce, nefunkční myčku na nádobí ve školce a hlavně rozmazávali (poněkud iracionálně) problém, proč je na přechodnou dobu řízením pověřena paní Bláhová a ne rezignující ředitelka. Tomu nerozumím, to je přece přechodné opatření, které nijak nezvrátí skutečnost, že po výběrovém řízení nastoupí nový a jiný ředitel. Jedna diskutující maminka z FSv skákala rektorovi do řeči. Skutečně to bylo nedůstojné v rámci jednání AS. Rektor přitom už dříve nabídl uspořádání schůzky s rodiči, která se uskutečnila v zápětí po jednání AS v Dejvicích (tedy ne v Buštěhradě). Tam se pak pochopitelně nesla asi atmosféra v podobném duchu, ale k tomu ta schůzka byla určena. Ne akademický senát.

Po uzavření bodu "Informace o UMZŠ Lvíčata" (bez jediného výsledku) všichni hosté, kteří tam byli k tomuto bodu, odešli z jednání AS. Když jsem pak v bodě Různé požádal o vrácení se k problematice otázky založení druhého stupně (jak jsem již psal výše), mohli jsme jednat v klidu nevyrušováni těmi hosty a orientačně jsme hlasovali aspoň v tom počtu, který byl v té době k dispozici.

Naposledy upravil: olsak (28.04.2018 09:59:28)

5

Re: Zasedání AS ČVUT dne 25.4.2018

Byl jsem předsedou AS ČVUT pověřen k vyhotovení zápisu z tohoto zasedání. Neschválená verze zápisu je už nyní zveřejněna v místě dostupném akademickou obcí ČVUT (po přihlášení).