1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 27.6.2018

Senát se na svém posledním předprázdninovém zasedání, kvůli ohlášené bombě v Dejvicích, sešel na FJFI v Břehové ulici.
Používáme nově zakoupené elektronické hlasovací zařízení, hurá. Máme mírné technické problémy, takže párkrát hlasujeme "postaru", zvedáním rukou, ale pak už vše funguje.

Byla schválena "Zpráva o vnitřním hodnocení kvality", je tedy znovu možné podávat akreditace nových studijních programů. Rektor děkuje Radě pro vnitřní hodnocení
vedené prof. Hájkem, senát tleská.

AS schválil Rozpočet ČVUT na rok 2018, s tím, že rektor v září předloží řešení
následujících výhrad, které k němu HK měla: chybí informace o splácení úvěru
ČVUT, v rozpočtu CIIRC chybí informace o splácení půjčky a chybí komentář k
přebytku rozpočtu Kloknerova ústavu (který zároveň žádá o příspěvek na stěhování).

Diskutujeme o rozšíření vědecké rady ČVUT na 45 členů, aby pan rektor mohl do vědecké
rady jmenovat i zástupce ústavů (nejvíce po tom volá prof. Mařík z CIIRCu). Nevidím nutnost tohoto kroku, nikdo nezakazuje rektorovi jmenovat osobnosti z ústavů již teď, navíc je tam i legislativní problém, neboť rektor trvá na slově "nejméně", přesný počet členů vědecké rady tedy není určen, což může vést k dohadům. Změna byla nicméně schválena (26 pro, 4 proti, 4 se zdrželi).

Co se týká "Výroční zprávy o hospodaření", předseda HK říká, že je tam řada
chyb, což údajně potvrdil jak (nový) kvestor, tak i zpráva auditora. Například
chybí informace o splácení úvěru, liší se i některé částky. Prý s s kvestorem dohodli na stažení.
Rektor ji přesto předložil, ale nebyla senátem schválena.

Rektor do role prorektora pro IT plánuje od července jmenovat Radka Holého z
VICu. Pan Holý odejde z VICu a bude řídit ředitele VICu. Senát schvaluje 25
hlasy.

Senát schválil formální změnu Statutu SÚZ.
Senát dále hlasoval o změně organizačního řádu nakladatelství Česká technika,
kde se ruší tiskárna. Podle legislativní komise měl nicméně návrh legislativní
vady. Návrh nebyl schválen. Rektor říká, že to přinese náklady, neboť nebude možné lidi propustit.

Senát schválil řád doktorského studia FSv. Zaujalo mne, že na FSv musí studenti
absolvovat 6 předmětů a mají povinnou pedagogickou praxi.

Poté začal dnešní asi nejvíce očekávaný bod, diskuse k odvolání ředitele CIIRC.Dorazilo mnoho hostů, zejména z CIIRCu.
Předseda chtěl, aby nejdříve promluvil rektor, ale přihlásil se prof. Hlaváč a
promluvil první on. Tvrdil, že jsem požadoval zcele bezrizikové financování
CIIRCu. To jsem dementoval, pouze jsem kritizoval, že byl senát informován zavádějícím způsobem - nejdřív se ríkalo, že CIIRC nebude stát nic, teď je to 500mil ze zdrojů ČVUT (dofinancování investičního záměru, vyňatých prostor, dofinancování týmů z Dotace 2009, půjčka CIIRCu).

Promluvil i místopředseda Správní rady (SR) Ing. Jaroslav Míl. Řekl, že sám se
musel rozloučit s mnoha zaměstnanci, a vždy se mu to podařilo vyřešit tak, aby
pověst firmy nebyla poškozena. Řekl, že CIIRC byl problémovým bodem již během
funkčního období minulého rektora, nicméně SR CIIRC podpořila. Říká, že celý
minulý rok lobbovali za projekt (s GE) fakulty strojní, aby ho stát
podpořil. Jednoznačné doporučení nedal, nicméně řekl, že máme rozhodovat v zájmu
CIIRC a ČVUT, abychom dále nepoškodili pověst ČVUT a aby poslanci nebo vláda
nedali peníze někomu jinému.

Rektor ve svém vystoupení řekl, že s prof. Maříkem
dlouze diskutoval, ale k dohodě nedošlo. Včera prý za ním přišel bývalý
projektový manažer CIIRC Vít Dočkal (ten který údajně podal výpověď), který prý
navrhl nějaké řešení - neřekl ale jaké, prý nás s ním seznámí detailně až po víkendu.
Pan Dočkal řekl, že prof. Mařík má být "vkladem" do jakéhosi "joint venture" a
Evropské vědecké infrastruktury, ale prý se k tomu má ještě vyjádřit
ministr. Podle mého dost zvláštní postup, moc rozumět tomu nebylo.

Rektor ještě pracuje na odpovědi na odvolání prof. Maříka na jeho odvolání, s
výsledkem nás seznámí také až po neděli.

Prof. Mařík opakoval, že CIIRC je v "Údolí smrti", protože musí podávat
"nadprůměrné výkony". Na CIIRCu nechce být věčně. O iniciativě pana Dočkala nic
neví a chce být informován.  Není prý čas, "ztrácíme v mezinárodním prostoru",
denně přichází [podpůrné] dopisy.

Prof. Hlaváč se ptá rektora, co řekl pan premiér. Rektor odpověděl, že podle
premiéra by měli najít cestu, ale nechal na nich, jaká cesta by to měla být. Podle prof. Maříka toho bylo
řečeno mnohem více.

Děkan FSv prof. Máca komentoval společné
prohlášení děkanů, že odvolání bylo v kompetenci rektora, že oceňují snahu vypsat
mezinárodní výběrové řízení, a jsou připraveni rozvoj CIIRC podporovat a
všestranně s ním spolupracovat.  Děkan FJFI prof. Jex říká, že nikdy
nezaznamenal, že by rektor chtěl nějak CIIRCu škodit a nerozumí, proč mají
zaměstnanci CIIRC takový pocit.  Ano, CIIRC přinesl peníze (900mil.), ale zároveň do
něj investovalo [stovky milionů] i ČVUT a zatím vůbec nezaznělo, zda CIIRC tuto
investici někdy vrátí. Prof. Jex nerozumí postupu správní rady, kterou
znepokojuje 1mld. investice do CIIRC a její osud, ale nikoliv řádově stejné nebo
i větší peníze, jejichž ztráta je ohrožena na ostatních součástech.

Prof. Lábus (děkan FA) řekl, že s prohlášením děkanů souhlasí, až na první větu,
tedy že byl podrobně seznámen s důvody odvolání a považuje je za závažné.
Doc. Hrubeš, děkan FD, prohlášení nepodepsal, protože se nepodařilo dosahnout
konsensu všech 8 děkanů. Sám nicméně s celou řadou vět z tohoto prohlášení
souhlasí.

Prof. Hrdlička se vrací k neschválení Zprávy o hospodaření. Říká, že na ČVUT chybí cca
600 mil.Kč na rekonstrukce, protože tři roky nepřišly na ČVUT jiné [investiční]
peníze, než na CIIRC.

Bylo navrženo všechny návrhy usnesení ohledně odvolání ředitele CIIRC
stáhnout. To jsem odmítl se zdůvodněním, že senát tomu už věnoval mnoho času a
tudíž by měl svůj názor vyjádřit. Na dotaz K.Chytré říká prof. Mařík, že chce, aby projekt CIIRC pokračoval, ale
že netrvá na tom, aby byl ředitelem.

Bylo schváleno usnesení navržené J.Janouškem (20 pro - 1 proti - 12 se zdrželo):

    AS ČVUT vzal na vědomí odvolání ředitele CIIRC prof. Maříka rektorem ČVUT, které je plně v pravomoci rektora.
    AS ČVUT je znepokojen sděleními o souvisejících nebezpečích vzniku hmotných
    škod, např. v podobě odchodu klíčových pracovníků z ČVUT nebo neuskutečněním
    některých plánovaných projektů. AS ČVUT žádá rektora, aby zamezil vzniku
    souvisejících hmotných škod na CIIRC a na ČVUT a o vývoji situace informoval
    průběžně AS ČVUT.

což byl protinávrh proti mému návrhu (o kterém se už nehlasovalo)

    AS ČVUT vzal na vědomí informaci o odvolání ředitele CIIRC
    prof. Maříka rektorem ČVUT a shledal, že toto rozhodnutí bylo plně v
    rektorově kompetenci. AS ČVUT v zájmu ochrany dobrého jména ČVUT vyzývá
    k okamžitému zastavení kampaně ve sdělovacích prostředcích.

což byl zase protinávrh  proti původnímu návrhu prof. Hlaváče (o kterém se taky nehlasovalo):

    AS ČVUT považuje odvolání ředitele CIIRC prof. V. Maříka rektorem ČVUT 4. 6. 2018 za závažnou manažerskou chybu poškozující ČVUT.

Nebylo schváleno ani druhé navržené usnesení prof. Hlaváče (jen 6 hlasů pro):

    AS ČVUT požaduje, aby rektor ČVUT znovu a bez odkladu ustavil prof. V. Maříka do
    funkce ředitele CIIRC.

Bylo přijato usnesení navržené J.Janouškem, že rektor má předložit zprávu o
rizicích projektu EDF (CIIRC), což rektor slíbil.