1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 31.10.2018

Na včerejším jednání AS ČVUT byl hlavním bodem projednání nového uspořádání CIIRC. Na základě iniciativy ministryně průmyslu a ministra školství a místopředsedy RVVI vzniklo "Prohlášení o společném postupu ve věci CIIRC" podepsané uvedenými osobami a dále rektorem ČVUT, pověřeným ředitelem CIIRC a prof. Maříkem. Idea prohlášení je, že vznikne pozice vědeckého ředitele, která je podřízená řediteli CIIRC a její působnost se týká vědeckých oddělení a projektů. Dále v gesci vědeckého ředitele bude případně nově vzniklé oddělení podle projektu RICAIP, o který se bude ČVUT ucházet (prof. Mařík je řešitel projektu). Vědeckým ředitelem bude pověřen prof. Mařík (do vypsání výběrového řízení) a dále probíhá výběrové řízení na ředitele CIIRC, což bude někdo jiný. Případné spory bude řešit "výbor" sestavený z člena za MPO, člena za MŠMT, člena za RVVI a dvou členů za ČVUT. Na základě tohoto "Prohlášení" byl v krátké době vytvořen a senátu předložen návrh Statutu CIIRC, obsahující zejména změny podle "Prohlášení". Návrh byl doladěn na legislativní komisi AS ČVUT minulý pátek a ve středu na jednání AS ČVUT byla takto předjednaná a doladěná verze schválena senátem. Tím senát potvrdil, že podporuje kompromisní řešení, za kterým si v současné době rovněž stojí jak rektor ČVUT tak prof. Mařík. Přejme jim, ať jim to vyjde.

Rektor shrnul odpovědi na otázky prof. Hlaváče týkající se strategie a řešení minulých kauz (např. vysokých odměn). K tomu existují auditní zprávy, které jsou pro členy AS ČVUT k dispozici jen v neveřejném režimu. Rektor k tomu učinil jistá organizační opatření, ale striktně neslučitelnost funkcí děkana a vedoucího katedry nenařídil. Dále znovu potvrdil, že chystá stěhovat zatím jen velmi malou část rektorátu do Betlémského paláce.

AS ČVUT schválil IP a s tím spojený dokument o každoroční aktualizaci Strategie (plán realizace strategického záměru). Jako vždy, i nyní byly všechny parametry těchto dokumentů předloženy na poslední chvíli s tím, že když se to neschválí a do půlnoci 31.10. nepošle schválené na MŠMT, přijdeme o desítky milionů dotací. To je už obehraná písnička. Jako obvykle tomu odpovědný prorektor přislíbil že se nic takového příští rok nebude opakovat.

Dále byly předloženy drobné změny rozpočtu a k tomu rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020. Z hospodářské komise přišel návrh doprovodného usnesení, že jakýsi finanční pohyb z minulých let by se měl řešit jako škodná událost. Na hospodářské komisi jsem nebyl, takže podrobnosti mi trochu unikají. Uvedené doprovodné usnesení bylo schváleno a k tomu i předložené dokumenty týkající se rozpočtu a rozpočtového výhledu.

V předloženém návrhu změn Studijního řádu byla zahrnuta možnost přesunutí DSP "historie techniky" z MÚVS pod rektorát a dále tam byly přesněji specifikovány úlevy pro studenty-rodiče. Upozornil jsem na systémovou chybu v bodu 3 návrhu změn (přesnou aplikací textu by se studentům-rodičům studium prodlužovalo dvakrát). Rektor akceptoval, že se tedy bod 3 změn zatím nepředloží, tj. AS schválil změny Studijního řádu bez bodu 3.

Proběhlo rychlé vyjádření souhlasu k věcnému břemeni (jakéhosi kohoutku na pozemku ČVUT, ke kterému potřebuje přistupovat hl. město Praha) i ke koupi nějakých betonových bunkrů pro užití fakultou stavební.

Byly zrušeny doplňovací volby do AS ve volebním obvodu akademických pracovníků FEL na základě požadavku AS FEL. Ty volby byly vyhlášeny v květnu v době, kdy jsem si byl jist, že na FEL končím a za mě není v AS ČVUT náhradník za FEL. Později (během letních prázdnin) se ukázalo, že ta jistota konce mého pracovního vztahu k FEL není tak absolutní a já na FEL pokračuji. Tj. v doplňovacích volbách by byl zvolen jen náhradník.

V závěru jednání AS ČVUT navrhl do komise pro výběrové řízení na ředitele SÚZ ing. Drábka a dále do komise pro výběrové řízení na ředitele CIIRC doc. Richtera.

V bodě různé jsem znovu otevřel otázku přístupnosti zvukových záznamů akademické obci a pořádal předsedu AS, ať to v případě, že nechce respektovat usnesení AS, předloží jako řádný bod na příští jednání AS a pak budou moci obě strany zopakovat své argumenty a věc dotáhnout k nějakému řešení.