1

Téma: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Vážení kandidáti,

z řad akademické obce se sebraly následující otázky pro kandidáty do AS FEL. Máte-li zájem na ně (či na některé) odpovědět, učiňte tak prosím zde. Pokud preferujete zveřejnit odpovědi jinde (např. webové stránky), uveďte zde alespoň link.

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).
Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Podotázka pro studenty a studentky:
Studoval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě (program, semestr v Erasmu apod.)? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?
Podotázka pro akademiky:
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?

10. (otázka pro bývalé senátory) Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekontrukce měla ubírat?

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

2

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,

mé odpovědi na společné otázky pro kandidáty do AS FEL jsou na stránce: http://sami.fel.cvut.cz/volby_do_AS_FEL.pdf

Roman Čmejla

3

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den, moje odpovědi na společné otázky kandidátů.

1.    Zlepšit a srozumitelněji napsat předpisy pro studenty. Celý systém předpisů je složitý a nepřehledný, někdy i sami pracovníci si neví rady (osobní zkušenost). Představoval bych si to jako po vzoru Já robot, kdy byly jasné a jednoduché zákony a předpisy. Student na FELu není právník!!! Dále naše oddělení PR by mělo zahájit důslednější spolupráci s průmyslem a mělo by mít lepší přehled o laboratořích, co provádějí za výzkum, aby mohla být taková spolupráce navázána. Dále i lepší spolupráce mezi fakultami. Např. pokud jedna fakulta navrhuje velký projekt, mohla by se podílet i další fakulta, bylo by dobré, aby probíhala i tato komunikace, toto se nyní neděje, hamouníme, a nejen my.
2.    Komise pro PR
3.    Viz otázka číslo 1 a hlavní body na mojí kandidátce
4.    Určitě výzkumná a výběrová a inovativní fakulta (univerzita)
5.    Dozorčí rada nad fakultou
6.    Bohužel tuto zkušenost nemám, ale mám velice dobré styky a kontakty s univerzitou Aalborg a jejich magisterské studium by mohlo být pro nás velice inspirativní.
7.    Určitě nebudu mít problém se se studenty scházet a naslouchat jejich názorům a pak je tlumočit a prezentovat na zasedání senátu.
8.    Viz otázka číslo 7
9.    –
10.    –
11.    Hlavní změnu spatřuji v zapojení řízení univerzity do výuky, která byla výsadou fakult. Na úrovni fakulty lze očekávat tvrdší kontrolní mechanismy, při zapojení senátu např. nutnost kladného stanoviska pedagogické komise senátu před předložením radě.
12.    Tato centra jsou součástí univerzity, a proto bych apeloval na lepší spolupráci, skoro by se dalo říci dát jim za povinnost, aby více přistupovala ke studentům, zvala je do projektů, kde by mohli získávat praxi a kontakty.
13.    O tomto problému slyším poprvé. Dovolím si jedno rčení, jehož autora neznám: „Správně uzavřený obchod je tehdy, odchází-li obě strany mírně nespokojené.“
14.    Pokud vedoucí katedry stíhá povinnosti na katedře a katedra se vyvíjí do zářivé budoucnosti, nemám s tím problém.
15.    Podobně jako otázka 14. Pokud bude stíhat svoji hlavní pracovní smlouvu, není problém, aby měl další úvazky. Naopak tyto další úvazky mohou dopomoci k lepšímu propojení a lepší spoluprací mezi dotčenými subjekty.
16.    Rekonstrukce halových laboratoří je velké téma. Pokusím to shrnout. Halové laboratoře by měly být výukové i výzkumné. Jelikož se jedná o velkou investici hlavně do budoucnosti, měly by být navrhnuty tak, aby splňovaly požadavky na dalších 25 let. Zde by každá katedra měla sepsat, co potřebuje a očekává, jak toho chce dosáhnout, a to by mělo být dál prezentováno na vedení fakulty.
17.    Asi bych se pokusil inspirovat na zahraničních univerzitách, abychom mohli říct: „Máme to stejné jako vy“. Dále je potřeba diverzifikovat podle oborů. Průměrný H-index se podle oborů významně liší.
18.    Budu hledat inspiraci pro danou problematiku i na jiných univerzitách, ať už zahraničních, nebo tuzemských s cílem najít vždy ta nejlepší východiska pro naši fakultu.
19.    Budu se snažit rozhodovat na základě získaných informací, s přihlédnutím k názorům studentů i kolegů.

4

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

1.    Zapracovat na lepším propojení fakulty a průmyslu, a to nejen na úrovni uplatnění absolventů, ale také na spolupráci jednotlivých částí fakulty s firmami. Myslím tím nabídku služeb, spolupráci na výzkumu atd. Dále pracovat na spolupráci mezi fakultami. Jisté druhy spolupráce již patrné jsou, ty udržovat a dále rozvíjet. V neposlední řadě zapracovat na výuce, aby naši absolventi byli opět vyhledáváni firmami a to třeba už v průběhu studia.
2.    Komise pedagogická
3.    Hlavním cílem je vytvoření ucelené koncepce výuky. Jsem přesvědčen, že v současné době studenti dostávají široký záběr informací, ale po absolvování nejsou schopni hrdě říct, co umí, stát si za tím a také to umět aplikovat.
4.    Fakulta, která si své budoucí studenty bude opravdu vybírat.
5.    Dohled nad fakultou.
6.    Bohužel tuto zkušenost zatím nemám. Nicméně, asi je stále co měnit a zlepšovat, protože rozhodně nejsme nejlepší, přestože pomalu stoupáme vzhůru v hodnocení škol a fakult.
7.    Protože jsem nedávný absolvent naší fakulty a současný doktorand, jsem přesvědčen, že zprostředkování komunikace mezi AS a AO nebude problém.
8.    Komunikace s voliči je nezbytná a vysvětlení důvodů jisté volby snad samozřejmé. Tím, že voliči dali členům svůj hlas, je pověřili správou fakulty a myslím, že řízení fakulty bez zpětné vazby by asi nebylo přesně to, v co doufali.
9.    –
10.    –
11.    Hlavní změna je především v zapojení řízení univerzity do výuky dané fakulty. Zapojení senátu by mohlo mít funkci schvalovací. Projednání poznámek před předložením plánu schvalovací komisi.
12.    Bylo by vhodné zapracovat na větší spolupráci. Vylepšit komunikaci a využít tato centra k tomu, aby zde studenti (ti kteří budou toho schopni) získali větší praxi a případné kontakty na budoucí zaměstnavatele.
13.    Pokud odcházejí lidé, tak si s sebou berou to nejcennější, a to své vědomosti a zkušenosti a tomu se zabránit nedá. Je nezbytné pracovat na tom, aby neodcházeli. A pokud se stěhují pracoviště, tak si nedokáži představit, že by někdo s sebou vzal např. osciloskop. Takže, ano dá se říct, že pokud se někdo rozhodne odejít, tak s rukama v kapsách, protože vše zbylé je majetkem fakulty.
14.    Nemyslím si, že je to nezbytně nutné, záleží na zkušenostech, schopnostech a pracovitosti vedoucího katedry. Pokud dokáže zvládat obojí tak, aby vše fungovalo bez problémů, nebo dokonce lépe než se očekávalo, tak proč ne.
15.    Pokud mají akademičtí pracovníci úvazek i jinde, tak to znamená, že jim na naší fakultě něco schází a hledají to jinde. Pokud fakulta bude chtít plné úvazky po svých lidech, tak i oni musí mít stejnou touhu, jinak to nepůjde. A pokud tito lidé zvládají své úkoly, tak buďme rádi, že pracují i u nás.
16.    Rekonstrukce halových laboratoří je hodně diskutované téma. Halové laboratoře by měly sloužit jak výuce, tak i vědě, ovšem toto skloubení není vždy jednoduché. Myslím si, že by každá katedra měla sepsat, co potřebuje a očekává, popřípadě jak toho chce dosáhnout, a tyto požadavky prezentovat na vedení fakulty.
17.    Obávám se, že nelze jednoznačně říct číslo. Průměrná hodnota H indexu se může velmi lišit v závislosti na oboru. Na tuto otázku nedokáži jasně odpovědět, ale jistě bychom nebyli první, kdo by zavedl tuto podmínku, tak bychom se mohli inspirovat na zahraničních univerzitách.
18.    Jak už jsem řekl, nejsme nejlepší, a je rozhodně lepší se inspirovat tam, kde nějaká zamýšlená změna již funguje v praxi, než zkoušet metodu pokus, omyl.
19.    Nemyslím si, že další štěpení fakulty (třeba jen v rámci vnitřních vztahů) na lobbystické skupiny by fakultě prospělo a proto se budu snažit rozhodovat na základě získaných informací, s přihlédnutím k názorům studentů i kolegů.

5

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,
dovolte, abych zde publikoval mé odpovědi na otázky pro kandidáty do AS FEL:

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

Mým jasným záměrem je orientovat se především na problematiku, spojenou s:
•    Finančním řízením a reportingem výsledků kateder a fakulty jako celku.
•    Procesním a projektovým řízením.
Cílem je dosažení transparentního stylu chování fakulty a srozumitelných výsledků

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

Chci pracovat v ekonomické komisi AS.

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

Celá činnost na fakultě mi připomíná stav, kdy věci řeší v pořadí, v jakém přišly na stůl. Termíny jsou plněny na poslední chvíli. Rád bych svým působením dosáhl stavu, kdy každá aktivita má svého jednoznačného vlastníka, který zodpovídá katedře a faktultě za její komplexní a včasné plnění.

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).

Fakultu chápu jako mechanismus, organizační strukturu, která plní tři základní cíle:
•    Vzdělávací činnost.
•    Vědecko-výzkumná činnost.
•    Doplňková činnost.
Fakultu vidím (v budoucnosti) jako fungující, dokonale promazaný a tikající mechanismus.
(Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.)

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

Akademický senát chápu jako platformu, která stanoví základní parametry chování fakulty a vytváří dostatečně silné mechanismy ke kontrole, zpětné vazbě a dodržování těchto pravidel.


6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Ano, mám mnohaleté manažerské zkušenosti z vrcholového a středního managementu velkých korporací i malých firem. Pro zájemce je můj životopis k dispozici na: https://cz.linkedin.com/in/pavel-tichy-a1215317

Podotázka pro studenty a studentky:
Studoval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě (program, semestr v Erasmu apod.)? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?
Studoval jsem program „Inetrnational Executive Master of Business Administration“ při Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, USA (http://www.business.pitt.edu/katz/cee/.) Studium jsem ukončil promocí a získáním titulu MBA.
Lišilo se to významně – zahraniční university jsou řízeny profesionálním managementem s cílem dosáhnout výsledky ve svém oboru (vzdělání, výzkum a u nás i doplňková činnost). Management škol není zatěžován akademickými povinnostmi, je orientován pouze na řízení a výsledek. Tím je výstup vědecké činnosti vědeckých pracovníků a ne jich samých.
Podotázka pro akademiky:
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

Jednání senátu jsou veřejná. Senát rozhoduje formou usnesení, které je písemné a veřejné. Pokud bude AO požadovat další informace, jsem otevřen se o ně podílet, nicméně musíme stanovit hranici mezi relevantními informacemi a informacemi typu domněnek a tvorby konspiračních dohadů.
Rozhodně nebudu samostatně (takto chápu slovo „aktivně“ v otázce) publikovat informace z jednání AS nad rámec informací, které je možné získat přítomností na jednání nebo z usnesení.

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

Ano. Kandiduji do senátu jako samostatná myslící bytost, která má názor na projednávanou problematiku a tento názor budu uplatňovat hlasováním. Proto budu schopen jasně vysvětlit důvody svého hlasování. Nicméně jsem si vědom disciplíny kolektivního rozhodnutí senátu.

9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?
Nejsem bývalý senátor.

10. (otázka pro bývalé senátory) Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?
Nejsem bývalý senátor.

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.

Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Od této změny očekávám především užší vazbu mezi potřebami ve vzdělávací činnosti, tedy zpětnou vazbu o potřebách ve vzdělávání, trendů a nových oborů. Potom i přirozeně daleko transparentnější a pružnější způsob jejich implementace do výukových programů. Dovedu si představit i proces pravdielné interní re-akreditace, tedy mechanismu zjišťování, zda naše obory a programy skutečně plní svoji úlohu ve vzdělávání poslání školy.
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?
Senát je ten, který schvaluje pravidla a kontroluje jejich dodržování. Jeho role je supervize nad tím, že institucionální akreditace a management fakulty funguje tak, jak má.

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

Tomu moc nerozumím. Může mít jiná než pozitivní? Jsou to přece součást školy.

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

Nebyl jsem při odchodu lidí na FIT a nejsem zatížen minulostí. Ale abych odpověděl – lidi, kteří odchází, jsou akademičtí pracovníci, kteří produkují vědu a vzdělávání. Tito lidé jsou to „rodinné stříbro“. Pokud přecházejí na jiné pracoviště, neopouštějí přece školu. Rozhodně není mojí vizí, aby odcházeli s ničím. Oni přece nedávají výpověď, pouze přechází do jiné součásti ČVUT, která jim – podle jejich představ – bude vyhovovat líp. Doufejme, že k nám budou spíš přicházet než odcházet.

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

Ne. Vedoucí kateder jsou zaměstnanci jako jiní zaměstnanci. Je jedno, jestli je to ČIRK nebo jiná součást ČVUT.

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

Na tuto otázku není jednoduché tak jednoznačně odpovědět. Řada akademiků má úvazky jinde, jsou placeni z jiných zdrojů (projektů atd.), což tvoří mnohdy podstatnou součást jejich mzdy. V řadě těchto projektů jsou jako spoluřešitelé nebo jiné realizační zdroje. Eliminovat tedy tyto další úvazky by znamenalo eliminovat účast odborníků fakulty na jiných projektech než fakultních a to by podle mě byla škoda. To by vedlo k izolovanosti jednotlivých pracovišť. Je to jako kdybychom studentům zakázali stáže s tím, že u nás se naučí vše potřebné.
Tedy ne, nebudu to prosazovat. Budu ale prosazovat transparentnost tohoto mechanismu.

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekonstrukce měla ubírat?

Halové laboratoře vznikly v době minulé, jako exkluzívní pracoviště na ČVUT. Od té doby se mnohé změnilo, změnila se doba, změnil se průmysl. Odpověd typu „ano/ne“ není jednoduchá. Rozhodně mám představu o tom, že by to měl senát posoudit kvalifikovaně a s rozmyslem a jednoznačně a definitivně rozhodnout. V této chvíli nemám k takovému rozhodnutí podklady.

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

Víte, nekandiduji do senátu, abych byl aktivním nositelem změn v této konkrrétní oblasti. Nicméně za dobu svého působení na ČVUT jsem nabyl některé poznatky, které formují můj názor: Citační ohlas vědeckých článků je možné ovlivnit navzájem spřátelenými citacemi. To může prospívat k dosažení požadované hodnoty H-indexu, nicméně takto vytvořená hodnota jej diskvalifikuje. Rozhodně bych se zaměřil na zdroje citací při určené této hodnoty k habilitaci. Tedy parametr kvalitativní než kvantitativní.

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

Kdo ví všechno nejlíp? Já tedy ne. Mám zkušenosti, to ano. Mám zahraniční zkušenosti. Jednoznačně vím, že pokud chceme budovat moderní vysokou školu, musíme přejímat „best practices“ od škol, které již moderní jsou. V každém případě ale musíme sledovat styl řízení těchto škol a ten přejímat. Věřte mi, že manažerské řízení školy a velké společnosti se neliší. V obou případech máte k dispozici zdroje (lidi, myšlenky, peníze, technologie, čas) a ty musíte koordinovat ke kýženému cíli, kterým je v našem případě hlavně vzdělání a věda a výzkum.
Být někomu nadřízený znamená mu poskytovat službu a vytvářet podmínky, aby měl řízený člověk maximální prostor pro realizaci svého potenciálu a nebyl zatěžován ničím jiným.

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

Rozhodně racionálně. To není volební proklamace – to je můj životní postoj. Nemám zde historii, vazby nevím, jestli je „Karlák“ ten hodný chlapec a „Dejvice“ špatný nebo naopak. Jsem dostatečně seniorní, abych si mohl dovolit být nezávislý. Když vidím situacin zde na škole – jak zde působím – tak chci jediné: Pomoci. To je důvod, proč kandiduji. Bylo to přesné?

6

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den, dovolte mi odpovědět na Vámi položené otázky.
Mé odpovědi budou jednak bilanční (a neb co se mi nepovedlo/povedlo) v současném senátu a také vizionářské a plné slibů (vždyť to má být předvolební příspěvek), tak jdeme na to:

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

Předpokládám, že dotaz se týká nejen práce v senátu, ale i celkové pomoci naší škole. Vždy jsem se snažil věnovat a i nadále se věnovat hodlám především často přehlížené skupině lidí, kteří stojí za bezvadným během naší fakulty. A to jak akademikům (odborným asistentům a lektorům) tak i pracovníkům neakademické sféry. Z toho vyplývá i má orientace na pedagogiku. Ruku v ruce s tím i zájem o kontrolu hodnocení vědy a to tak aby bylo dosaženo stabilního prostředí pro „nevědecké“ pracovníky na základě principu solidarity a přerozdělování. Proč? Protože i vědecko-výzkumná univerzita je především škola a ne mašinka na RIV body!

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

V letech 2013-2016 jsem pracoval v komisi pedagogické a byl jsem pravidelným návštěvníkem na zasedáních komise ekonomické.  V případě znovu zvolení, považuji tuto kombinaci vzhledem k prosazování mého volebního programu jako osvědčenou.

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

Myslím, že v současné době je fakulta relativně stabilní (i když pravděpodobně výpadky příjmů spojené s převodem grantů na CIIRC a obecně přebytkem různých výzkumných institucí budou vyžadovat pevné vedení fakulty a odpovědnost všech zaměstnanců) a tak si ani možná nějaké překotné změny nepřeji. Spíše doufám v postupný tzv. trvale udržitelný rozvoj.  O nutných změnách, budu psát ještě u dalších otázek, přece jen vždy je co měnit.

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).
Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.

Stabilní škola s širokou pedagogickou základnou a úzkými vědeckými špičkami, řízená tak aby se zde studenti cítili dobře bez omezování v dobrovolných aktivitách.

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

Senát má funkci kontrolní, tak zní dikce zákona, správný senát by měl být vedení fakulty kolegou a reflektovat přání všech „obyvatel“ fakulty. Měl by, ale být i schopen ukázat pevnou ruku v kontrolní činnosti v případě selhání jednotlivce a nedopustit selhání systému.

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

Zakládat kvalitu řízení (nejen) vysoké školy na množství dní trávených v zahraničí je největší manažerský omyl současného světa. Právě zde pak vznikají problémy spojené s nedostatečnou aplikací v zahraničí získaných zkušeností. Příklad: Navštívím pracoviště mezi 20.12 až 31.12, co uvidím – všude vánoční stromky, purpura, pohoda… Přijedu domů, aplikuji poznatky a ejhle – všichni celý rok slaví a firma krachuje.  … asi jste již pochopili můj názor: Zahraniční zkušenosti nás nespasí, pokud nebudeme poctivě makat!
A jestli jsem někde dlouhodobě působil? Ne a bohužel už to asi ani nestihnu – mám krásnou 3,5 roku starou holčičku a rozhodně ji nehodlám tahat po světě sebou, raději jí budu ukazovat krásy České republiky a poznání světa nechám na později, až bude chápat, v jak krásné zemi se měla to štěstí narodit.  Opravdu mám priority trochu jinde, než trávit večery v cizí laboratoři a pracovat na vybavení shodném jako mám k dispozici na naší univerzitě, jen 30 minut od domova.

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

Stejně jako v minulém období, se budu před každou důležitou volbou snažit vyslechnout názory svého okolí (voličů i mých odpůrců), názory si utřídit a rozhodnout se dle svého nejlepšího svědomí. Informace směrem od senátu k AO jsou dostatečně transparentně přenášeny pomocí AV techniky, formou přímých přenosů. O jednání v komisích většinou hovořím pouze s úzkým okruhem zájemců. Myslím, že kdo se chce o dění na fakultě zajímat, tak má možnosti dostatečné. Nevím o žádném případu, kdy by současný senát někomu informace zamlčoval, nebo kdy by někdo z mých kolegů senátorů nebyl ochoten o dění na škole s AO diskutovat.

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

Ano, viz předchozí odpověď, i když bohužel se musím dopředu omluvit, že vzhledem k mému pracovnímu zařazení (nemám pod sebou smečku, co by za mne učila na cvičeních, psala články a nosila „body“) budu i nadále do fór přispívat jen sporadicky a na Faceeeeeboku mne nehledejte. Přesto rád přijmu jakoukoliv výzvu do otevřené, férové a transparentní diskuse.
9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?
V možnosti pomoci směřovat naši fakultu k ideálům, které sdílím se všemi poctivě pracujícími studenty a zaměstnanci školy.

10. (otázka pro bývalé senátory) Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?

Někdy až příliš smile, ale tady si dovolím polemizovat s otázkou. Se zasedáním je to jako se státní závěrečnou zkouškou, nelze se připravit jen těsně před ní, ale je nutno se stále učit a nasávat nové vědomosti. Tedy spíše by se hodila otázka: Kolik svého volného času, bez nároku na odměnu věnujete práci pro fakultu?

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

Trochu nerozumím otázce vztahu škola-fakulta, dle mého mínění, škola=fakulty. Ale pokud je míněn vztah rady pro vnitřní hodnocení x fakulta(y), tak zde bude velmi záležet na pojetí této rady ze strany rektorátu. AS FEL bude muset v tomto případě pouze citlivě, ale tvrdě, dohlížet na postupné kroky rektorátu a bránit zájmy ČVUT FEL. Ohledně dalších změn budou velmi důležití naši zástupci v této radě a naši senátoři v AS ČVUT. Samotný mechanizmus institucionální akreditace, pak může být spíše zlepšením současného stavu. Viz aktuální problémy s akreditací některých programů…

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

Jednoznačně spolupráce, ale každý (jedinec) by se měl zamyslet, zda má právo si sebou brát i „staré židle“ a výsledky, které mu umožnila realizovat naše fakulta, a to jen s cílem fakultu poškodit. Spolupráce by tedy měla být oboustranná a výhodná. Na centrech pracuje velké množství kvalitních a zapálených lidí. Obrovskou výhodou center je setkání pracovníků různých fakult na neutrální půdě.

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

Myslím, že přesun zájemců na ČIRK je nutno chápat jako každou jinou změnu pracoviště, pokud zaměstnanec přechází z jednoho oddělení na druhé tak nemá žádné (zákonem dané) právo rozhodovat o tom, který majetek „firmy“ si sebou vezme. To je plně v kompetenci vedení příslušných pracovišť. V případě naší univerzity, je tedy nutno postupovat dle příslušných směrnic rektora, případně děkanů a nařízení vedoucích pracovišť. Profesor, docent, asistent i uklízečka jsou si v tomto případě rovni, a pokud mění pracoviště, tak mají nárok si přestěhovat jen své osobní věci. O dalším nerozhodují. Howg.

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

Není třeba, protože toto je již prosazováno panem děkanem a nevidím důvod dělat výjimku z nařízení, kdy vedoucí katedry má mít plný úvazek na FEL. Poznámka pod čarou: pokud vedoucí katedru opravdu vede, tak je to závazek na více jak 40 hodin týdně.

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

Ne, bylo by to popření jedné z funkcí těchto center. Vhodně volená spolupráce mezi fakultou a centrem(ústavem) je vždy přínosná. Trochu opatrnější bych byl v případě jiných fakult, případně středních škol a soukromých firem, zde je ale vždy nutno citlivě zkoumat proč konkrétní pracovník tento přivýdělek vyhledává. Toto patří do kompetence HR, respektive příslušných vedoucích.

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekontrukce měla ubírat?

Rekonstrukce by měla zachovat stávající koncept halových (těžkých) laboratoří. Zachovat, případně zlepšit dostupnost zásobování jednotlivých pracovišť energií (elektro, tlak. vzduch, plyn). Vyřešit velkou energetickou náročnost stavby (izolace + topení). Přiměřeně zvětšit plochu pro nové laboratoře. Zachovat stávající koncept dvora FEL (kurty a opravit stavbou poničený minigolf). Možná i snížit zátěž dvora parkujícími automobily a místo toho přidat lavičky. Otevřít dvůr více studentům FEL a FS

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

Pro a) 0, pro b) 0

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

Viz otázka číslo 6 a následující doplnění: Inspiraci jsem u těchto pracovišť vždy hledal, zároveň, ale nemám ve zvyku slepě přebírat postupy proto, že jsou „made in Amerika“. Do diskuse: co vy a Čína?

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

V senátu budu vždy nadržovat skupině svých voličů bez rozdílu „původu“, při současném zachování si zdravého rozumu.
Rozdělení Karlák-Dejvice vnímám jako důsledek působení některých lobbistických skupin se zájmem ovládnout dění na fakultě.
<nadsázka> Také očekávám, že po přestěhování některých kolegů do nové budovy Rektorátu, bude toto dělení již pasé a bojím se, zda to pak nebude při dalších volbách dělení „rektorátníci“ x „spojené království dejvicko-karlácké“. </nadsázka>
Osobně bych si přál, aby dělení FEL bylo jen administrativně-správní.

Děkuji a přeji pevnou ruku u voleb. Pavel Hrzina

7

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,
odpovědi na otázky jsem umístil pro snad snadnější čtení na odkaz:

odpovědi na společné otázky pro kandidáty do AS FEL

8

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

0. Senát pokračuje ve své špatné tradici a neobtěžoval se mě jako kandidáta upozornit, že seznam otázek sestavil, uzavřel a očekává moji odpověď. (Jsem na zahraniční konferenci, nemám čas stále sledovat, kdy senát něco vystaví na web.)
Tento způsob porovnání je možný, ale nešťastný, stálo by to za tabulku.

Na řadu zde položených otázek jsem předem odpověděl na http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/ASC
Odkazuji se na to nadále jen zkratkou ***

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

*** Chci to dosáhnout přesvědčováním, tak, jako předchozí splněné cíle.

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

Pro vědu a výzkum a možná v pedagogické.

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

*** Ale raději bych stabilizoval než neustále měnil. Např. pokud měnit studijní programy, pak (pokud možno) beze spěchu, uváženě a tak, aby nebylo nutné je za chvíli korigovat; raději ať je v nich ponecháno víc prostoru pro vlastní volbu studentů.

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).

Nemá slevovat ve vědecké ani studijní náročnosti, jinak se ztratí mezi konkurenty.

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

Má kontrolovat vedení fakulty, předvídat problematické důsledky a předcházet jim, ale nezapomínat, že zodpovědnost nese děkan, takže ho nelze svázat a pak vše "hodit" na něj.

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Podotázka pro studenty a studentky:
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

*** Byl jsem 3 měsíce na Université Lyon I, celkem >1/2 roku ve Francii a stejně tak v Itálii atd.
Ve Francii je daleko větší úcta ke vzdělanosti (v klasickém smyslu) a nižší motivace.
Dalšími postřehy nebudu zdržovat a připomenu je, až to bude relevantní.

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

*** Považuji to za přednostní úkol.

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

*** Viz 7.

9. V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?

*** (= http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/ASC - pro ty, kdo nečetli od začátku)

10. Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?

Dle potřeby a možností, nebylo to málo, čárky jsem si nedělal. Suďte podle výsledků.

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

To je na dlouhé studium i odpověď, ještě se budeme hodně divit. Posílí se role univerzity; tím víc lituji, že o naše zastoupení v AS ČVUT není zájem; i tam se bude rozhodovat.

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

Se sousedy je žádoucí vycházet po dobrém a doufám, že se to podaří jako u FIT. Jazykem teorie her: "je zde velký prostor pro oboustranně výhodnou dohodu." Nová pracoviště přinášejí i nové projekty a peníze (mám dojem, že to je hlavní dlouhodobý záměr CIIRC).

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

Viz 12. Než se tahat o okousanou kost, je lépe dát tvůrčím pracovníkům takové podmínky, aby ulovili něco lepšího a bylo o co se dělit.

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

Další striktní omezení? Nechme jejich nadřízené (děkan, ředitel, rektor) ať posoudí každý případ individuálně. Věřím, že to dokážou.

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

Viz 14.

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekontrukce měla ubírat?

Nemusím mluvit do všeho, jistě tomu někdo v senátu bude rozumět víc. Já bych zas nerad, kdyby např. do vědy hovořil někdo, kdo s ní nemá zkušenost.

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

Viz 14 - žádnou striktní mez, leda doporučení. Posuzujeme vědeckou osobnost, nechovejme se jako tupí úředníci. Ale hodnoty ≤2 nestojí za řeč, očekávám víc.

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

Ano. Ale ani jinde nemají patent na rozum a nemají stejné podmínkky, přejímat se nemá bez rozmyslu.

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

V senátu není člověk proto, aby reprezentoval lobbistickou skupinu, ale skupinu voličů s podobnými názory, s nimiž kandidoval (a proto byl zvolen). (Mimochodem, já jsem zčásti na Karláku, zčásti v Dejvicích.)

9

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,

mé odpovědi na jednotlivé otázky naleznete na:

Odpovědi na otázky pro kandidáty do AS FEL

zdraví

S. Zvánovec

10

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,

pro začátek bych souhlasil s prof. Navarou, že otázky měly být zaslány oficiálně všem kandidátům do AS FEL. Nicméně o nich vím, takže jdu odpovídat:

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

Za reálný dopad činnosti senátu považuji zejména schvalování vnitřních předpisů FEL, studijních předpisů a rozdělování finančních prostředků. Rád bych, aby jakékoliv předpisy před svým implementováním byly podrobeny analýze dopadu na studenty, zaměstnance, pracoviště, což se ne vždy děje. Také bych rád, aby nevznikaly předpisy a pokyny, které zatěžují zaměstnance FEL, komplikují každodenní život a jejich dopad je nakonec minimální. V ekonomické oblasti jsem zastáncem zmenšení míry přerozdělování finančních prostředků, které si jednotlivé jednotky na FEL samy vydělají. Fakultě plné lidí s vysokou inteligencí jednoho druhu občas chybí pragmatický přístup ke každodenním problémům.

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

Stejně jako při svém předchozím působení v AS FEL bych se rád zapojil do ekonomické a pedagogické komise.

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

Fakulta by podle mě neměla procházet nějakou zásadní revolucí ve své struktuře nebo principech fungování. Spíše by mělo dojít k celkovému zklidnění pracovního a tím pádem i studijního prostředí, které nyní občas zažívá turbulence. Měla by se zlepšit komunikace při zveřejňování předpisů a nařízení. Také by stálo za to zvážit, zda některé procesy jsou efektivní, tedy jestli přinášejí požadovaný přínos po vykonané lidské práci.

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).
Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.

Fakulta stabilní a atraktivní pro studenty jako zdroj praktického vzdělání, pro pracovníky jako perspektivní zaměstnavatel a pro spolupracovníky jako spolehlivý partner.

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

Pravomoci senátu jsou definovány zákonem a popsány ve Volebním a jednacím řádu. Tedy hlavní funkce je schvalování předepsaného. S tím souvisí kontrola příslušných schvalovaných dokumentů. Samozřejmě senát může (a určitě by měl) při svých jednáních dávat podněty k mnoha dalším aktuálním tématům života na fakultě.

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Podotázka pro studenty a studentky:
Studoval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě (program, semestr v Erasmu apod.)? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?
Podotázka pro akademiky:
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

Na FEL pracuji (kromě studia) již přes 10 let, byl jsem technikem, odborným asistentem, senátorem AS FEL, zástupcem vedoucího i vedoucím katedry. Myslím si, že znalosti o chodu FEL a patřičné zkušenosti bych nějaké mít měl. Srovnání s okolními zeměmi je často velmi zavádějící, protože FEL musí správně fungovat zejména v podmínkách ČR. Pak teprve může snést porovnání se světem, ovšem jen v některých aspektech, které nesouvisejí s tuzemskými zvyklostmi a zákony. Zkušenosti ze zahraničních univerzit (Belgie, USA, Španělsko) mám spíše jen z krátkodobých návštěv. Studenti mají všude na světě velmi podobné problémy i pohled na svět, pedagogové a výzkumníci se snaží co nejlépe fungovat v mezích daných místními podmínkami. A ty jsou právě v každé zemi jiné. Takže hleďme na naši českou kotlinu, ať se nám v ní daří, a svět berme jako vhodné partnery, ne jako inspiraci za každou cenu.

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

Jednání AS FEL jsou veřejná a nahrávaná, zápisy jsou na webu FEL. Kdo chce informace o dění v AS získat, má mnoho možností, včetně přímého oslovení kteréhokoliv senátora. Důležitější je, aby členové AO o dění na FEL skutečně měli zájem. Pak jim nikdo nic tajit nebude.

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

Obdobně jako v předchozí otázce. Kdo se přímo zeptá kohokoliv z AS FEL, měl by dostat odpověď. Kontakty na senátory jsou veřejně dostupné, takže v tom nevidím problém. Nejsem však příznivcem nekonečných mimoběžných debat či diskuzních vláken, které obvykle nemají závěr.

9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?

Nejspíš nenajdu něco s významným zásahem do historie, ale právě kontrola a úprava relativních maličkostí ve schvalovaných dokumentech byla vždy důležitá, aby pak v dokumentech nezůstávaly chyby, nebo napadnutelné formulace. (člen AS FEL 2013-14)

10. (otázka pro bývalé senátory) Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?

To záleží na množství předkládaných dokumentů – obvykle desítky minut čtením, někdy další hodiny jednáním. (člen AS FEL 2013-14)

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

Nemyslím si, že vysoká škola jako ČVUT a její fakulty nějak významně pocítí dopad nového VŠ zákona. Pokud jde o vztah ČVUT (asi myšleno jako rektorát) vs. FEL, tak samozřejmě je třeba hájit zájmy FEL, které se mohou lišit od zájmů jiných fakult. Ovšem je potřeba pokorně poznamenat, že FEL je součástí celku ČVUT, takže by neměla být nějakou rebelující součástí vysoké školy „proti všem“.

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

Korektní, profesionální, odborný, jako by měl být ke všem součástem ČVUT. Vztahy formální musí respektovat předpisy ČVUT. Vztahy lidské nedokáže změnit žádný senát.

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

Pokud tu existuje precedens z nedávné doby, měl by být zachován i nyní. Protože se však jedná o změnu uvnitř ČVUT, může být postup (i v budoucích případech) nějak nastaven rektorátními předpisy.

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

Toto je nekorektní otázka. Každý vedoucí katedry FEL musí mít na FEL plný úvazek po dobu svého mandátu. Ostatní úvazky a aktivity nad tento rámec nejsou řešeny, ať už jde o ČIIRK nebo cokoliv jiného.

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

Toto je o něco korektnější otázka, ale odpověď je: v žádném případě. Ostatní zaměstnání kohokoliv mohou být omezena pouze zákoníkem práce a žádným předpisem FEL. Mimo to FEL potřebuje i akademické pracovníky na částečný úvazek kvůli rozšíření svých odborných aktivit, třeba o odborníky na úzké téma, kteří své know-how mají právě z jiné výzkumného pracoviště nebo firmy.

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekonstrukce měla ubírat?

Pokud dojde k rekonstrukci halových laboratoří, mělo by dojít k navýšení jejich celkové plochy, aby byl tento prostor více využit. Celkem by bylo logické, kdyby místo využívalo více součástí ČVUT. Jakýkoliv projekt předpokládám kvalitní z pohledu tepelných vlastností nové budovy, dopravní obslužnosti laboratoří a zásobování energiemi. Protože se jedná o změnu na místě současných laboratoří, měly by tyto mít přednost při stanovování svých (zejména plošných) potřeb.

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

No trochu děsivá představa, že o docentech a profesorech v ČR bude mimo jiné rozhodovat jedno číslo z databáze spravované soukromou firmou z USA. Naštěstí tu máme univerzitní kritéria, která by měla být ctěna. Doc. a prof. by měli především osobnosti, které pomohou dalšímu fungování a rozvoji příslušného oboru na FEL. To je hlavní kritérium. Jestli chce být FEL konkurenceschopná ve svých oborech s ostatními VŠ, s kterými se dělíme o studenty, projekty, finance i průmyslovou spolupráci, musí mít adekvátní složení svého personálu.

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

Rozhodně nevíme všechno nejlépe a děláme (jako všichni) spoustu chyb, což je lidské. Jak už však padlo u otázky č. 6, inspiraci můžeme hledat jen u některých aspektů, kdy nezávisí na místních podmínkách, zvyklostech, zákonech, společenské situaci. Tedy v prvé řadě hledejme poučení z chyb našich kolegů v ČR. To nám pomůže mnohem více.

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

Dost divná otázka. Každá lobbystická skupina má přece své racionální důvody, proč něco prosazovat. Nejde o dělení FEL na Dejvice vs. Karlák. Prosazovat budu to, co nebude příliš poškozovat jednotlivce či pracoviště. Jestli to bude více ve prospěch Dejvic, resp. programu EEM, holt to tak bude, protože s tou danou skupinou sdílím více názorů než s jinou. Ale žádnou lobbystickou skupinu za sebou rozhodně nemám.

Ať se volby vydaří.
Jan Švec

11

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Vážení členové AO a další pracovníci fakulty - své odpovědi na otázky ke kandidatuře naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=0ByXkG … Fl5czVzc1U.
Otázky primárně směřujte na mě - svatoji2@fel.cvut.cz
Děkuji, J.S.

12

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Hezký den,
mé stručné odpovědi na otázky:

https://docs.google.com/document/d/1JNK … sp=sharing

Díky,
Martin Schaefer

13

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobré ráno,
tak zatímco nám neočekávaně kolabuje volební systém, někteří kandidáti reagují na otázky, které byly položeny již v roce 2016. Na druhou stranu je dobře vidět nadčasovost některých z nich.
S pozdravem
Vláďa Janíček


(schaemar) napsal:

Hezký den,
mé stručné odpovědi na otázky:

https://docs.google.com/document/d/1JNK … sp=sharing

Díky,
Martin Schaefer

14

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Tak doufám, že má trapná chvilka aspoň někoho pobaví :)

Nějak mne nenapadlo, že téma označené ve fóru jako "důležité" je již důležité tak dlouho.(janicev) napsal:

Dobré ráno,
tak zatímco nám neočekávaně kolabuje volební systém, někteří kandidáti reagují na otázky, které byly položeny již v roce 2016. Na druhou stranu je dobře vidět nadčasovost některých z nich.
S pozdravem
Vláďa Janíček


(schaemar) napsal:

Hezký den,
mé stručné odpovědi na otázky:

https://docs.google.com/document/d/1JNK … sp=sharing

Díky,
Martin Schaefer

15

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Moje odpovědi na otázky.

To, že jsou otázky staré, nevadí, změnila se situace tak, aby nebyly aktuální???

1.    Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

Každé závažnější rozhodnutí by měla provázet analýza dopadů. Ať již jde o přerozdělování peněz “za vědu a výzkum”, tak kariérní řád atd.

2.    V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

V legislativní komisi, mám s tím z předchozí činnosti kdysi v AS FEL zkušenosti.

3.    Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

Náladu: dnešní kastování se mi hrubě nelíbí. Když někdo dobře vede cvičení, proč mu dělat potíže s kariérním řádem? Když má někdo velké H, znamená to, že umí dosáhnout velkého H, ne, že je odborník na všechno. Vnucování lidí z jiných oborů (kteří podstatě navrhovaného výzkumu nerozumějí) do projektů je příklad nehodný následování.

4.    Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).
Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.

Fakulta má umožňovat realizaci všem schopnostem: dobře studovat, dobře učit i dobře „dělat vědu“. V tomto pořadí důležitosti.

5.    Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

Hlídač vedení FEL a zprostředkovatel komunikace s akademickou obcí. Fakultu řídí děkan, ale některá rozhodnutí jsou nevratná a mělo by se jim předcházet.

6.    Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?

Předpoklady mám vedení více než 120 úspěšně obhájených závěrečných prací a to, že jsou i firmy, kde je spolumajitel a většina zaměstnanců mými absolventy.
Ostatně ovšem tuhle otázku považuji za zmatečnou: neexistuje jeden model pro všechny země a situace. A z firmy  Poděbradka neuděláte Coca Colu tím, že převezmete pravidla Coca Coly.
Fascinace „západním zahraničím“ je mi odporná, na Kubě je kubánský rum tuzemský a EDF se učila při budování elektroenergetiky Francie od ČEZu.

apod.)?
Podotázka pro akademiky:
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

Odpověď na podotázku: kromě krátkodobých pobytů (Vlisingen, Katovice) nepracoval. Také viz odpověď výše. Jsme zatím ještě česká škola, ještě převážně učíme česky a cargo kult napodobování odmítám a na bláboly o MIT jsem alergický.

7.    Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

Na otázky budu odpovídat a budu chtít aby zápis vystihoval co nejvíce jednání.

8.    Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

Nechápu příliš odlišnost od otázky 7. Rozhodně nebudu svolávat meetingy, ale nic tajit nebudu.

9.    (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?

Byl jsem spoluatorem většiny předpisů vzniknuvších do roku 2005 (mnohé věty ve stávajících vnitřních předpisech jsou ještě moje).
Nebál jsem se navrhnout hlasování o odvolání děkana, které bylo úspěšné.
Prosadil jsem (s kolegy), že se předseda nevolí na celá funkční období (za tři roky je pak většinou více členem vedení, než představitelem senátu).

10.    (otázka pro bývalé senátory) Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?

Když jsem byl senátor, tak velmi mnoho. Možná i proto nebudu zklamaný, když zvolen nebudu.

11.    Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

Očekávám bratrovražedné boje a snahu o uchvacování oborů i jinými fakultami (např. elektroenergetika legislativně patří pod energetiku a ta pod strojní inženýrství). Namísto ale synergické spolupráce realisticky čekám boje... v konečném důsledku o přístup k penězům.

12.    Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

Vztahy k institucím jsou hloupost. K zaměstnancům jiných institucí podle toho, je-li spolupráce rovnoprávná a výhodná.

13.    Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

Samozřejmě... až na to, že pracoviště se přesunovat nemohou, mohou zanikat někde a vznikat někde a zanikat jinde. A oni si snad lidé mohou něco odnášet, když opouštějí fakultu?

14.    Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

Trochu vím, jak jsou moc vedoucí pracovně vytížení a neumím si představit plnohodnotné vedení katedry a nepodvodný úvazek jinde. Ale tohle je věc děkana FEL. Nicméně by mělo být známo, kde všude mají vedoucí své zájmy.

15.    Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

Tohle je naprosto nereálné. Co je to navíc „úvazek ve firmě“? Být jednatelem, spoluvlastníkem, zaměstnancem? Vedoucí katedry by měl poznat, jestli práce zaměstnance odpovídá jeho úvazku.
Chtít „všichni akademici měli plný úvazek na FEL“ by zničilo některé specializace. Odborníka na elektrárny (který problematiku zná, pracoval tam, ne takového, který publikuje o řízení elektráren a elektrárnu by nepoznal) na současném trhu prostě na plný úvazek nezaplatíme. Když na částečný úvazek u nás učí někdo z ČEPSu, ČEZu, PRE atd., je to všestranný přínos. Zbavovat se těchto lidí na základě fundamentalismu je typická hloupost zplozená teoretiky.

16.    Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekonstrukce měla ubírat?

Tak, aby se nezničilo to, co funguje.

17.    FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

Tohle AS FEL podle mě nepřísluší, nebudu tedy prosazovat nic, ale aspoň názor:
a)    0
b)    0
Kdysi když někdo zvládl velké technické dílo, byl habilitován či jmenován přímo z průmyslu. I H index pomine a budou nová kritéria. Ostatně vznik H indexu probíhal tak, že se mladí vědečtí vlčáci chtěli vymanit z předchozích hodnocení podle citací a publikací... přijde nová krev a prosadí nové kastování.
Lidi z průmyslu jdou za mnou, nikoli za mnou vykázanými body. Kdyby celý systém zmizel, nepřijdu o nic. Ohiršovaný profesor (informatik), který tvrdí, že náledí nebude, že on to ví a nedá na to, že já tu termodynamiku vlhkého vzduchu umím a učím, je symptomem dnešní posedlosti scientometrií.
Z mé zkušenosti je koeficient korelace H indexu se zdravým rozumem záporný (jde o statistický výrok, znám i inteligentní pracovité skromné a zdravým rozumem obdařené lidi s vysokým H indexem).

18.    Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

Ano, ale i v Rusku, Číně, Německu... a i v Brně, Brno není na světě?

19.    Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

Ony existují takové skupiny? Budu se rozhodovat podle zkušenosti s lidmi a pracovišti. Ano, u některých mám defaultně nastavenou nedůvěřivost podle svých předchozích zkušeností.

Další názory zde: http://www.powerwiki.cz/attach/Jehner/final.pdf

Závěrem: volební systém má závadu. Ale jsme nejlepší propojení informatiky a techniky, že?

Naposledy upravil: kyncl (19.03.2019 12:09:28)

16

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den - vím, že se jedná o staré otázky, ale když už na ně někteří kolegové začali odpovídat, zkusím to také. Volby pokud vím stále neběží...

(habala) napsal:

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

Nemyslím si, že senát by měl být primárním hybatelem změn. Pokud chce někdo něco konkrétního změnit, měl by se obrátit na vedení či usilovat o pozici v exekutivě. Senát dění ovlivňuje nepřímo.  Zvolí děkana a pak hlavně kontroluje, jestli vedení pracuje správně, dává mu zpětnou vazbu a potvrzuje jeho důležitá rozhodnutí.

Není dobré se zaměřit jen na jednu oblast. Senát schvaluje dokumenty ze všech oblastí, veškerá rozhodnutí je nutno brát vážně, před každým hlasováním si udělat vlastní názor. Je mi blízká oblast vědy a informatické podpory, ale čím dál tím více i výuka, a to na všech úrovních. A skoro vždy je potřeba brát v úvahu i ekonomickou stránku. 

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?


Napadá mne hlavně komise pro vědu, ale v závislosti na časovém vytížení budu uvažovat i o ostatních.

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

Obecněji řečeno, mým cílem je zvýšení kvality, a to ve všech oblastech - výuka i výzkum, základní i aplikovaný. Budu podporovat veškeré kroky tímto směrem a budu proti veškerým změnám směrem opačným.

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).
Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.

Výzkumná, výběrová, mezinárodní, atraktivní pro studenty, zaměstnance i akademické a průmyslové partnery.

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

Senát v prvé řadě volí děkana. Dále má  funkci kontrolní, kontroluje, zda vedení fakulty funguje dobře. Schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy a další důležité dokumenty. Senát je pojistka proti zvůli vedení, v běžné situaci je vedení diskusním partnerem tlumočícím názory akademické obce.

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?

viz. moje kandidátka a CV Byl jsem na FEL studentem, výzkumníkem, vyučujícím, vedoucím katedry, proděkanem, docentem, profesorem, garantem, senátorem AS ČVUT. Byl jsem dlouhodobě v zahraničí.

Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

Ano. Strávil jsem v zahraničí celkem asi šest let, dělal jsem tam diplomku a doktorát (na EPFL ve Švýcarsku), post-doc (INRIA, Francie) i sabbatical (znovu EPFL).
Kromě toho jsem byl na několika kratších pobytech a návštěvách (např. INSA Lyon, U. Navarra, UPM MaNerozumím pojmu
drid, TU Graz, U. Iowa, U. Santa Barbara a další).
Největší rozdíl jsem pozoroval v motivaci, skoro všichni jsou ambiciózní, snaží se něco dokázat a pracují na tom, co mohou. Není potřeba je do práce popohánět, málo kdo se jen tak "veze".

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

Jistě. Nejvhodnější mi přijde toto diskusní fórum, kde již informuji o své činnosti v AS ČVUT.

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

Ano.

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

Na úrovni ČVUT se to již děje, žádost o institucionální akreditaci je připravována. Doufám, že se tím celý proces akreditace studijních programů stane jednodušším a rychlejším, ale nemyslím si, že by to z hlediska studijních programů byla velká změna.

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

Pokud se pojmem "školící centrum" myslí možnost akreditovat doktorské studijní programy, pak nejsem proti, pokud samozřejmě splní předpoklady na kvalifikaci školitelů. Zdá se, že je to nicméně jen akademická otázka, že doktorské studium bude z rozhodnutí ČVUT možné jen na fakultách.

Pokud se otázkou myslí obecná spolupráce, pak ano, fakulta samozřejmě může s těmito VŠ ústavy spolupracovat, za stejných podmínek jako s kýmkoliv jiným.

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

Tato otázka už je pasé, kdo chtěl odejít na CIIRC už tam je. Jako vedoucí katedry kybernetiky jsem jim dovolil si odnést vše, co nepotřeboval někdo jiný, bylo to vybavení za mnoho miliónů.

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

Ano. Pokud je někdo vedoucí na dvou konkurenčních pracovištích, logicky se často ucitá ve střetu zájmů.

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

Nutno posuzovat případ od případu. Pokud nehrozí konflikt zájmů a vedoucí z obou stran souhlasí a dohodli se na pravidlech, pak není problém, aby někdo pracoval na FEL a zároveň i mimo FEL. Takových lidí je celá řada a funguje to dobře. Bez dohody by se to ale dít nemělo. Obecně mi také přijde, že těchto "rozkročených" lidí by nemělo být příliš mnoho. Potřebujeme lidi, kteří se na FEL cítí "doma" a snaží se fakultu zlepšovat. Pokud je tu někdo jen "jednou nohou", tak takovou motivaci podle mne nemá.

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekontrukce měla ubírat?

Necítím se kompetentní odpovídat.

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

V našem oboru zhruba 6 a 10. Jediným kritériem by to samozřejmě být nemělo. Je hezké kritizovat numerická kritéria, která samozřejmě nejsou perfektní. Ale alternativ mnoho není. Je velmi těžké sestavit komisi odborníků, která by dokázala výkon jednotlivce spravedlivě a odpovědně posoudit. Pracoval jsem v atestační komisi a několika hodnotících a habilitačních komisích, a vím, kolik práce to je.

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

Ano.

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

Budu se rozhodovat v zájmu fakulty, nadržovat nikomu nechci.

Jan Kybic