1

Téma: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Vážení kandidáti,

z řad akademické obce se sebraly následující otázky pro kandidáty do AS FEL. Máte-li zájem na ně (či na některé) odpovědět, učiňte tak prosím zde. Pokud preferujete zveřejnit odpovědi jinde (např. webové stránky), uveďte zde alespoň link.

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

4. Vyjádřete velmi stručně a jasně – nejlépe jednou větou – svou vizi fakulty (případně školy).
Vyhněte se přitom nesmyslným a nic neříkajícím formulacím ve stylu Chytré Horákyně, např. že fakulta má být výzkumně-nevýzkumná, výběrově-nevýběrová, náročně-nenáročná, velko-malá apod.

5. Jak byste stručně popsali funkci akademického senátu?

6. Svou kandidaturou do senátu vyjadřujete vůli významně zasahovat do směřování a řízení fakulty. Jaké pro to máte předpoklady, znalosti a zkušenosti? Víte, jak dobré fakulty a školy na světě fungují či mají fungovat?
Podotázka pro studenty a studentky:
Studoval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě (program, semestr v Erasmu apod.)? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?
Podotázka pro akademiky:
Pracoval/a či pobýval/a jste na nějaké dobré zahraniční univerzitě tak dlouho, abyste pochytil/a, jak to tam funguje? Kde a jak dlouho? Jak se to tam od nás lišilo?

7. Budete aktivně (nad rámec povinností daných VJ řádem) přispívat k tomu, aby byla AO pravidelně informována o tom, co se v senátu děje? Pokud ano, tak jak?

8. Prozraďte (voličům a pro záznam), zda budete s voliči veřejně komunikovat, veřejně odpovídat na jejich otázky a veřejně vysvětlovat důvody a motivy svých hlasování?

9. (otázka pro bývalé senátory) V čem vnímáte svůj největší přínos jako senátora?

10. (otázka pro bývalé senátory) Kolik času jste strávili přípravou na zasedání (studováním předkládaných materiálů a souvisejících dokumentů)?

11. Významným faktorem je novela VŠ zákona.
Hlavní změnou v novele je zavedení institucionálních akreditací (§ 81abcd). Dá se očekávat, že se o ni bude naše škola ucházet. V případě, že ji dostane, bude na úrovni školy existovat rada pro vnitřní hodnocení (§ 12a), která namísto dnešní akreditační komise bude fakultám udělovat akreditace k programům. Jaké očekáváte z tohoto pohledu změny na úrovni fakulty a vztahu škola-fakulta?
Jaké případné další změny se dají v chodu školy v souvislosti s novelou očekávat? Jakou roli by v tom měl sehrát senát?

12. Jaký vztah by měla mít naše fakulta ke školním centrům jako UCEEB nebo CIIRC?

13. Budete při přesunech lidí a pracovišť (nebo jejich částí) na ČIRK prosazovat postup jako při odchodu lidí na FIT? (Kdo si to nepamatuje, odešli a nesměli si s sebou vzít nic.)

14. Budete prosazovat, aby vedoucí kateder FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na ČIRK?

15. Budete prosazovat, aby všichni akademici FEL měli na FEL plný úvazek a nulový úvazek na CIIRC, UCEEB, FIT, jiné fakultě ČVUT, jiné univerzitě či škole, nějaké firmě a kdekoli jinde?

16. Jakou máte představu o využití halových laboratoří v Dejvicích resp. o jejich případné rekonstrukci? Jakým směrem by se tato (případné) rekontrukce měla ubírat?

17. FEL: Představte si, že se H-index stal jedním z kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEL. Jakou minimální hodnotu byste stanovil/a pro zahájení:
a) habilitačního řízení,
b) řízení ke jmenování profesorem?

18. Vyjádřete jasně, zda budete hledat inspiraci, poučení a rady u lepších škol ve světě – anebo nebudete, neboť my (vy) víme všechno nejlépe?

19. Vyjádřete jasně – alespoň před volbami – zda se budete rozhodovat racionálně anebo budete nadržovat své lobbystické skupině (např. Dejvice/Karlák)!

2

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,

mé odpovědi na společné otázky pro kandidáty do AS FEL jsou na stránce: http://sami.fel.cvut.cz/volby_do_AS_FEL.pdf

Roman Čmejla

3

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den, moje odpovědi na společné otázky kandidátů.

1.    Zlepšit a srozumitelněji napsat předpisy pro studenty. Celý systém předpisů je složitý a nepřehledný, někdy i sami pracovníci si neví rady (osobní zkušenost). Představoval bych si to jako po vzoru Já robot, kdy byly jasné a jednoduché zákony a předpisy. Student na FELu není právník!!! Dále naše oddělení PR by mělo zahájit důslednější spolupráci s průmyslem a mělo by mít lepší přehled o laboratořích, co provádějí za výzkum, aby mohla být taková spolupráce navázána. Dále i lepší spolupráce mezi fakultami. Např. pokud jedna fakulta navrhuje velký projekt, mohla by se podílet i další fakulta, bylo by dobré, aby probíhala i tato komunikace, toto se nyní neděje, hamouníme, a nejen my.
2.    Komise pro PR
3.    Viz otázka číslo 1 a hlavní body na mojí kandidátce
4.    Určitě výzkumná a výběrová a inovativní fakulta (univerzita)
5.    Dozorčí rada nad fakultou
6.    Bohužel tuto zkušenost nemám, ale mám velice dobré styky a kontakty s univerzitou Aalborg a jejich magisterské studium by mohlo být pro nás velice inspirativní.
7.    Určitě nebudu mít problém se se studenty scházet a naslouchat jejich názorům a pak je tlumočit a prezentovat na zasedání senátu.
8.    Viz otázka číslo 7
9.    –
10.    –
11.    Hlavní změnu spatřuji v zapojení řízení univerzity do výuky, která byla výsadou fakult. Na úrovni fakulty lze očekávat tvrdší kontrolní mechanismy, při zapojení senátu např. nutnost kladného stanoviska pedagogické komise senátu před předložením radě.
12.    Tato centra jsou součástí univerzity, a proto bych apeloval na lepší spolupráci, skoro by se dalo říci dát jim za povinnost, aby více přistupovala ke studentům, zvala je do projektů, kde by mohli získávat praxi a kontakty.
13.    O tomto problému slyším poprvé. Dovolím si jedno rčení, jehož autora neznám: „Správně uzavřený obchod je tehdy, odchází-li obě strany mírně nespokojené.“
14.    Pokud vedoucí katedry stíhá povinnosti na katedře a katedra se vyvíjí do zářivé budoucnosti, nemám s tím problém.
15.    Podobně jako otázka 14. Pokud bude stíhat svoji hlavní pracovní smlouvu, není problém, aby měl další úvazky. Naopak tyto další úvazky mohou dopomoci k lepšímu propojení a lepší spoluprací mezi dotčenými subjekty.
16.    Rekonstrukce halových laboratoří je velké téma. Pokusím to shrnout. Halové laboratoře by měly být výukové i výzkumné. Jelikož se jedná o velkou investici hlavně do budoucnosti, měly by být navrhnuty tak, aby splňovaly požadavky na dalších 25 let. Zde by každá katedra měla sepsat, co potřebuje a očekává, jak toho chce dosáhnout, a to by mělo být dál prezentováno na vedení fakulty.
17.    Asi bych se pokusil inspirovat na zahraničních univerzitách, abychom mohli říct: „Máme to stejné jako vy“. Dále je potřeba diverzifikovat podle oborů. Průměrný H-index se podle oborů významně liší.
18.    Budu hledat inspiraci pro danou problematiku i na jiných univerzitách, ať už zahraničních, nebo tuzemských s cílem najít vždy ta nejlepší východiska pro naši fakultu.
19.    Budu se snažit rozhodovat na základě získaných informací, s přihlédnutím k názorům studentů i kolegů.

4

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

1.    Zapracovat na lepším propojení fakulty a průmyslu, a to nejen na úrovni uplatnění absolventů, ale také na spolupráci jednotlivých částí fakulty s firmami. Myslím tím nabídku služeb, spolupráci na výzkumu atd. Dále pracovat na spolupráci mezi fakultami. Jisté druhy spolupráce již patrné jsou, ty udržovat a dále rozvíjet. V neposlední řadě zapracovat na výuce, aby naši absolventi byli opět vyhledáváni firmami a to třeba už v průběhu studia.
2.    Komise pedagogická
3.    Hlavním cílem je vytvoření ucelené koncepce výuky. Jsem přesvědčen, že v současné době studenti dostávají široký záběr informací, ale po absolvování nejsou schopni hrdě říct, co umí, stát si za tím a také to umět aplikovat.
4.    Fakulta, která si své budoucí studenty bude opravdu vybírat.
5.    Dohled nad fakultou.
6.    Bohužel tuto zkušenost zatím nemám. Nicméně, asi je stále co měnit a zlepšovat, protože rozhodně nejsme nejlepší, přestože pomalu stoupáme vzhůru v hodnocení škol a fakult.
7.    Protože jsem nedávný absolvent naší fakulty a současný doktorand, jsem přesvědčen, že zprostředkování komunikace mezi AS a AO nebude problém.
8.    Komunikace s voliči je nezbytná a vysvětlení důvodů jisté volby snad samozřejmé. Tím, že voliči dali členům svůj hlas, je pověřili správou fakulty a myslím, že řízení fakulty bez zpětné vazby by asi nebylo přesně to, v co doufali.
9.    –
10.    –
11.    Hlavní změna je především v zapojení řízení univerzity do výuky dané fakulty. Zapojení senátu by mohlo mít funkci schvalovací. Projednání poznámek před předložením plánu schvalovací komisi.
12.    Bylo by vhodné zapracovat na větší spolupráci. Vylepšit komunikaci a využít tato centra k tomu, aby zde studenti (ti kteří budou toho schopni) získali větší praxi a případné kontakty na budoucí zaměstnavatele.
13.    Pokud odcházejí lidé, tak si s sebou berou to nejcennější, a to své vědomosti a zkušenosti a tomu se zabránit nedá. Je nezbytné pracovat na tom, aby neodcházeli. A pokud se stěhují pracoviště, tak si nedokáži představit, že by někdo s sebou vzal např. osciloskop. Takže, ano dá se říct, že pokud se někdo rozhodne odejít, tak s rukama v kapsách, protože vše zbylé je majetkem fakulty.
14.    Nemyslím si, že je to nezbytně nutné, záleží na zkušenostech, schopnostech a pracovitosti vedoucího katedry. Pokud dokáže zvládat obojí tak, aby vše fungovalo bez problémů, nebo dokonce lépe než se očekávalo, tak proč ne.
15.    Pokud mají akademičtí pracovníci úvazek i jinde, tak to znamená, že jim na naší fakultě něco schází a hledají to jinde. Pokud fakulta bude chtít plné úvazky po svých lidech, tak i oni musí mít stejnou touhu, jinak to nepůjde. A pokud tito lidé zvládají své úkoly, tak buďme rádi, že pracují i u nás.
16.    Rekonstrukce halových laboratoří je hodně diskutované téma. Halové laboratoře by měly sloužit jak výuce, tak i vědě, ovšem toto skloubení není vždy jednoduché. Myslím si, že by každá katedra měla sepsat, co potřebuje a očekává, popřípadě jak toho chce dosáhnout, a tyto požadavky prezentovat na vedení fakulty.
17.    Obávám se, že nelze jednoznačně říct číslo. Průměrná hodnota H indexu se může velmi lišit v závislosti na oboru. Na tuto otázku nedokáži jasně odpovědět, ale jistě bychom nebyli první, kdo by zavedl tuto podmínku, tak bychom se mohli inspirovat na zahraničních univerzitách.
18.    Jak už jsem řekl, nejsme nejlepší, a je rozhodně lepší se inspirovat tam, kde nějaká zamýšlená změna již funguje v praxi, než zkoušet metodu pokus, omyl.
19.    Nemyslím si, že další štěpení fakulty (třeba jen v rámci vnitřních vztahů) na lobbystické skupiny by fakultě prospělo a proto se budu snažit rozhodovat na základě získaných informací, s přihlédnutím k názorům studentů i kolegů.

5

Re: Společné otázky pro kandidáty do AS FEL: místo pro odpovědi.

Dobrý den,
dovolte, abych zde publikoval mé odpovědi na otázky pro kandidáty do AS FEL:

1. Máte nějaké konkrétnější téma, kterému byste se chtěl(a) věnovat, či dokonce konkrétní cíl, kterého byste rádi dosáhli? Pokud ano, jakým způsobem?

Mým jasným záměrem je orientovat se především na problematiku, spojenou s:
•    Finančním řízením a reportingem výsledků kateder a fakulty jako celku.
•    Procesním a projektovým řízením.
Cílem je dosažení transparentního stylu chování fakulty a srozumitelných výsledků

2. V jakých stálých senátních komisích byste chtěl/a pracovat?

Chci pracovat v ekonomické komisi AS.

3. Jaké změny na fakultě chcete a budete se o ně snažit?

Celá činnost na fakultě mi připomíná stav, kdy věci řeší v pořadí, v jakém přišly na stůl. Termíny jsou plněny na poslední chvíli. Rád bych svým působením dosáhl stavu, kdy každá aktivita má svého jednoznačného vlastníka, který zodpovídá katedře a faktultě z