1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 24.4.2019

Sešli jsme se v budově Jugoslávských partyzánů. Senát minutou ticha uctil
památku nedávno zesnulého prorektora prof. Vlčka. Přítomno je 36 senátorů.

Rektor: Poslal spolu s ostatními 8 rektory dopis premiérovi, že v Metodice jsou
        chyby, poškozující technické školy.
        16.5. bude zahájena činnost spolku PrgAI za přítomnosti mnoha
        osobností. Stejný den bude otevřena nová zkušebna motorů.

        Na dotaz prof. Hlaváče řekl rektor, že lukostřelba bude na Karlově
        náměstí, kdo zaplatí úpravu prostor se teprve rozhodne.

Byl představen nový ředitel SÚZ Ing. Petra Mourka (od 1.dubna), který krátce
představil agendu SÚZ. Plánuje se výměna technologie v menze ve Studentském
domě. Říká, že chce spolupracovat se studenty.

Byla schválena změna sídla ve Statutu UTEF.

Je projednáván Záměru akreditace studijního programu Odvětvový management uskutečňovaného
na MÚVS. Jedná se o společný program s VŠCHT se specializací Řízení chemického
provozu. Je variantou existujícího programu Projektové řízení inovací. Záměr
podpořil prorektor VŠCHT. Záměr byl schválen.

Je projednávána akreditace studijního programu
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku uskutečňovaného na MÚVS. V
programu učí např. prof. Mařík (předměty "Inovace v kybernetice a
biokybernetice" či "Průmysl 4.0.") či prof. Konvalinka (předmět "Inovace ve
stavebnictví"). Usnesení o projednání bylo přijato.

Je zahájena diskuse o Rozpisu 2019. Původně navržená verze žádala mimonormativ
(společné výdaje) 290mil. Kč oproti loňským 260mil.Kč. Poslední verzi poslal pan
rektor těsně před začátkem tohoto jednání a žádá 285mil.Kč. Rektor vysvětlil
důvod nárůstu - např. na rektorátu je 11 nových pozic - administrátoři
společných projektů, řidič, převzetí nákladů od fakult. Naopak se povedlo snížit
příspěvek rektorátu na náklady nových budov (ovšem pouze ve srovnání s minulým
rokem, před postavením budovy JP to bylo ještě méně).
ČVUT přišlo o příjem z pronájmu Betlémského paláce. Rektor říká, že výpadek
zdrojů nelze pokrýt z jiných prostředků. Plánovaný příspěvek pro Rektorát byl
tedy zvýšen na 118mil.Kč z loňských 102mil.Kč. Rektor slibuje zlepšení právní
podpory a úlevu přetíženým manažerům.

Přednesl jsem stanovisko KIS o
Rozpočtu VIC, viz. mé poznámky v rámečku níže - KIS doporučil snížení o 10mil (což by byl pořád nárůst o více než
17mil.) proti loňskému stavu.  RAPIS (rada pro informační systémy) doporučil
snížení o 5mil.Kč.  Většina děkanů souhlasí s výší mimonormativu 285mil.Kč,
pro děkana Lábus je to maximálně 280mil.Kč. 

Petr Olšák připoměl návrh KISu na provedení interního auditu na VICu. Rektor
řekl, že audit částečně existuje. Prorektor Holý zdůvodnil nárůst licenčních
poplatků Microsoftu (nově dle počtu lidí, nikoliv přepočtených úvazků).
Je shoda, že rozpočet VICu by měl být předkládán dříve, nejpozdějí na konci
roku, nejdříve RAPISu a potom KISu. J.Cajthaml připomněl, že VIC je financován i
přes IP projekty. Mluví se i o plánovaném nákupu databázového serveru za
53mil.Kč (včetně licencí a podpory).

Bylo připomenuto (D.Hlaváček), že výpadek příjmu z Betlémského paláce byl
způsoben rozhodnutím o přesunutí rektorátu. Rektor oponuje, že přesun bude
efektivní - roční náklady na provoz jsou jen asi 1.7mil oproti 11mil.Kč v budově
CIIRC. Na otázku (J.Cajthaml), kdo se přesune do uvolněných prostor v budově JP,
odpovídá rektor, že inkubátor a "výzkumné týmy". Na dotaz na konkrétní plán
přesunů odpovídá rektor, že plán je hotový pro rektorát a pracuje se na zbytku.

V.Hlaváč poznamenává, že energetické náklady budovy JP A jsou velké, mnohem
větší než u budovy B, ale neví se proč. Rektor odpovídá, že je špatně nastavená
regulace a bude se řešit reklamacemi.

Rozpis na rok 2019 byl schválen 29 hlasy, 7 se zdrželo, 0 proti.


Problém 1 - KIS vycházel z Rozpočtu VIC, ale částka v Rozpisu ČVUT je trochu jiná

Problém 2 - z Rozpočtu VIC byly některé částky přesunuty jinam, ale Rozpis ČVUT
není dostatečně podrobný, aby to bylo vidět, platba za CESNET je v Rozpočtu
rektorátu, ale částka neodpovídá (5.3mil. místo 5.8),
něco pod "Prostř. na zajiš. dalších mim. aktivit" (kde podrobnější rozdělení chybí).

Problém 3 - nový návrh Rozpisu se objevil až dnes.


loni bylo v rozpisu pro VIC -90 052 tis.Kč
letos je v rozpistu pro VIC +94 457 tis.Kč (teď 89457)
plus přesunuto na rektorát  +12 830 tis.Kč (Microsoft + CESNET)
                            -------
meziroční nárůstt je tedy    17 235 tis.Kč (nyní cca 12mil.Kč)
z toho Microsoft a CESNET narostly o cca 3.5 mil.Kč (finální ceny nejsou
známé), takže meziroční nárůst po korekci cca 13.7mil. (nyní 8.7mil.Kč)

Je pravda, že v tom jsou plánované odpisy 15mil, ovšem loni byly odpisy
plánované dokonce ještě vyšší, 19.8mil, a přesto byla celková požadovaná částka menší.

Dle pana ředitele a pana prorektora je potřeba navýšit počty úvazků kvůli novým
službám - digitální podepisování a elektronizace studia. Což jsou nicméně
projekty, které se v různých modifikacích na VICu řeší už mnoho let.

Zásadní rozdíl je v tom, že až do loňska nebyly odpisy vzaty v úvahu při
určování požadované částky (v Rozpisu), zatímco letos tam zahrnuty jsou.
Souhlasím s tím, že je asi správné odpisy v rozpočtu mít, to ale nic
nemění na tom, že celková částka alokovaná na IT vzrostla meziročně o
17mil.Kč (nyní 12mil.Kč), což je skoro 20% (13%).

Neposkytování peněz na odpisy VICu se zdá být dlouhodobý stav. Podle ředitele
Kaliky to vedlo k takzvanému vnitřnímu zadlužení a k přesouvání peněz odjinud
(např. z prostředků na vývoj), kde pak chybí. Je to možné, ale KIS nemá k
dispozici žádnou analýzu, ze které by toto plynulo. Rozumíme, že se snažíme
narovnat nezdravě nastavené financování VICu, ale otázka je (1) jestli je nutné
a správné toto narovnání udělat takto skokově a na úkor součástí, a (2) jestli
zvýšení objemu peněz pro VIC opravdu povede ke zlepšení služeb pro uživetele.


KIS shledal, že nedokáže na základě poskytnutých informací posoudit, zda je návrh rozpočtu VIC na rok 2019 v této výši
opodstatněný, a doporučuje proto rozpočet snížit o cca 10mil.Kč. (4 pro, 1
proti, 2 se zdrželi) [proti současnému návrh o 5mil.Kč]

I po po tomto snížení by se jednalo oproti minulému roku o navýšení 3.7mil.Kč
[proti současnému návrhu o 8.7mil.Kč], a
to i po započítání zvýšených nákladů na Microsoft a CESNET.
KIS podporuje zvýšení hodinové mzdy pracovníků VICu na 290Kč z důvodů zachování
konkurenceschopnosti VIC jako zaměstnavatele, což by toto navýšení pokrýt mělo. 


KIS dále žádá, aby návrh rozpočtu a plán investic VIC byl napříště předkládán
dříve, a aby členové senátu dostali k dispozici výsledky již realizovaného
personálního a provozního auditu VICu slíbeného pror. Čermákem.

RAPIS se seznámil s    předloženými podklady rozpočtu VIC pro rok 2019.
Považuje odůvodnění jednotlivých položek za akceptovatelné. V případě
nutnosti snížení rozpisu mimonormativní části rozpisu navrhuje snížit osobní
náklady VIC až do maximální výše 5 mil Kč. (9 hlasů pro, 1 se zdržel).

Můj komentář: Někteří členové RAPISu zřejmě vycházeli z nějakých jiných
výpočtů. Např. v zápisu je věta "nesouhlasí se snižováním vzhledem k nárůstu všech součástí
v    roce 2019. Není úplně relevantní se zabývat snížením počtu úvazků a klesat u
mimonormativu, když zbytek ČVUT stoupá." To je omyl, nikdo nenavrhuje, aby
mimonormativ nebo rozpočet VICu klesal. Nevidím však důvod k nárůstu o 20%, když
Rozpis ČVUT jako celek roste jen o 5%.

Pro mne osobně by bylo přijatelné snížit položku "Provoz VIC" o 5mil., pokud by
se zároveň podařilo najít úspory i v dalších mimonormativních výdajích, tak aby
celkový nárůst mimonormativu výrazně nepřekročil celkový nárůst Rozpisu (5%).

(KIS také upozorňuje na velké množství nevyřešených podnětů v aplikaci Helpdesk a žádá o zpracování analýzy této situace.
)

Následuje prezentace prorektorky pro výstavbu prof. Kohoutkové. Odpovídá za
činnost odboru výstavby rektorátu, zpracování investičních plánů, výběrové
řízení na stavební práce, řízení a realizace výstavby, zpracování dislokačních
návrhů, paspartizace, building information model atd. ČVUT má prý
24tis. místností. Prof. Hlaváč se ptá na "zkrácené číslování místností",
pror. Kohoutková říká, že to už je, ale je potřeba vyhlášku vydat.  Na otázku
rozdělení pravomocí s prorektorem Kordovským odpovídá, že pror. Kordovský má na
starosti generel a strategii. Velké investiční akce probíhají na FS
(rekonstrukce poslucháren, rekonstrukce pláště budovy B).

Dalším bodem je představení bezpečnostního ředitele ČVUT Ing. Adama
Ševčíka. Jedná se o novou funkci, která zatím na ČVUT neexistovala. Pan Ševčík
dříve pracoval na ministerstvu obrany, byl poradcem ministra. Prof. Hlaváč
připomněl, že jsme univerzita a chceme být otevření. Rektor reaguje, že se jedná
zejména o riziková pracoviště, jako je např. reaktor nebo úkoly pro ministerstvo obrany.
Petr Olšák se ptá na organizační začlenění bezpečnostního ředitele. Rektor
odpovídá, že v tomto okamžiku je pan ředitel zaměstnancem rektorátu, ale zatím nic řídit nebude.

Měl být představen nový ředitel CIIRCu [tady byl překlep, omlouvám se], ale není přítomen.

V bodě Různé se diskutuje o navržených změnách Volebního řádu ČVUT - každý rok
by se měla volit třetina senátorů.