1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 29.5.2019

Sešli jsme se opět v budově na ulici Jugoslávských partyzánů. Senát nebyl na
začátku usnášeníschopný, začali jsme proto oceněním úspěchů žáků ZŠ Lvíčata v
matematické soutěži.

Rektor mluvil o kolektivním vyjednávání s odbory. Tarify budou zvýšeny o 20%,
reálné zvýšení bude ovšem pouze asi 3%. Maximální osobní ohodnocení bylo sníženo
na 200% základu, příspěvek na stravenky se zvýší o 3Kč. Právní záležitosti
dopracovává Mgr. Kos. Pracovní smlouvy na dobu neurčitou budou končit dosažením
věku 70 let. Kolektivní smlouva je připravena k podpisu. Prof. Hlaváč navrhoval
zvýšení příspěvku do sociálního fondu z 1% na 2%, který by mohl být použit na
navýšení příspěvku na stravování či na penzijní připojištění. Rektor nebyl
proti, ale říká, že je to na delší vyjednávání.

Děkan Jex upozornil, že starších pracovníků (např. profesorů a docentů) je hodně
(cca polovina je starší 60 let), takže pokud se jich všech zbavíme, provoz školy
se zhroutí.

Snížení osobních příplatků v souvislosti se zvýšením tarifů bude dle rektora zdůvodněno tím,
že po zvýšení tarifů nebude dostatek finančních prostředků. Objevily se obavy o
legálnosti tohoto postupu.

Práce doma bude nově povolená (zatím oficiálně nebyla), pravidla budou stanovovat fakulty.

Zprávy z Rady pro vnitřní hodnocení: Jsou postupně doplňovány hodnotící
panely. Dolaďují se dokumenty. Pro HR award chybí ČVUT Karierní řád.
Uskuteční se schůzka se senátem o institucionální akreditaci.

Informace o zpřístupnění záznamů ze zasedání AS: Vznikne dokument, který bude
muset odsouhlasit každý, kdo bude chtít záznamy poslechnout. Mělo by to být
brzy. Rektor s tím souhlasí. Zveřejněny budou záznamy od začátku roku. M.Farník
upozornil, že zpřístupněny budou audio i video záznamy. P. Olšák se ptá, co se
změnilo od minulého měsíce - rektor a předseda AS odpovídají, že byl připraven
zmíněný právní text.

Kvestor: Při kontrole bylo zjištěno, že auditorské zprávy k výročním zprávám neobsahovaly
všechny náležitosti. Byla nalezena nová auditorská firma (Fučík & partners),
která ale nikdy veřejné vysoké školy neauditovala. AS bude muset tuto firmu
schválit. 

Rektor: Státní rozpočet pro vysoké školy letos 26mld.Kč, příští rok nárůst o cca 800mil.Kč,
další rok nárůst o cca 1mld.Kč.

Prof. Hlaváč se ptá na lukostřelbu: Plán přesunu lukostřelby na Karlovo náměstí
platí, probíhá příprava projektové dokumentace, mohlo by fungovat od zimního
semestru. Dle prof. Hlaváče vedení ČVUT neinformuje vedení UTVS.

Předseda AS vyjádřil nespokojenost s nedostatečnou přítomností senátorů a
oznámil, že by chtěl příští zasedání svolat o týden dříve (19.6.)

Formou prezentace se představil ředitel CIIRC O.Velek. Řekl, že CIIRC chce být pro
ČVUT užitečný.

V bodě Různé jsem připomněl spor odborové organizace FBMI (vedené doc. Kubou) o
informace o mzdách. Chtěl jsem, (i) aby se vyjádření doc. Kuby dostalo do
zápisu, (ii) aby doc. Kuba osobně měl možnost se osobně vyjádřit, (iii) abych
apeloval na vedení ČVUT, aby zavedlo na ČVUT takové postupy zpracování žádostí o
informace, aby rozhodnutí byla vydávána včas a v souladu se Zákonem o svobodném
přístupu k informacím, tak aby se ČVUT vyhnulo dalším prohraným soudním jednáním
a s tím související negativní publicitě, a (iv) abych požádal vedení ČVUT o
zajištění funkčnosti existujících nástrojů na informování zaměstnanců o mzdové
úrovni, konkrétně (a) informování pracovníků o mzdové úrovni na pracovišti dle
Kolektivní smlouvy a (b) kontrolu existence a přístupnosti Výročních zpráv o
hospodaření jednotlivých součástí (kde jsou průměrné mzdy po kategoriích).

Dle rektora je nutné vždy udělat test proporcionality (spor mezi právem na
informace a právem na ochranu osobních údajů), princip precedentu tedy neuznává.

Prof. Hlaváč zveřejnění statistických informací o mzdách tak, aby nebylo možné
identifikovat plat konkrétních lidí. Dále by chtěl, aby ve Výročních zprávách
byly jednotlivé vysokoškolské ústavy uváděny zvlášť. Prof. Hlaváč také
řekl, že podle jeho názoru odborová organizace na FBMI nefunguje dobře a
doc. Kuba hájí pouze své zájmy. Zítra o situaci bude zasedat výbor VŠ odborového
svazu. Na jedné součásti může být pouze jeden odborový svaz, ale zaměstnanci se
mohou hlásit jinam (?) Podle rektora musí být v odborové organizaci alespoň tři
současní zaměstnanci, což možná na FBMI není.

Když byl prof. Bittnar děkanem, ukazoval průměr platu na každé katedře v každé
kategorii s průměrem fakulty.

Rektor slibuje ve Zprávě o hospodaření ukázat průmer ČVUT v porovnání s
fakultami a pro každou součást navrhuje průměr součásti v porovnání s pracovišti (katedrami).
Prof. Hlaváč chce vše na jednom místě v jednom formátu. Dle hlavního odboráře
tato tabulka na úrovni ČVUT již existuje. Pokud něco nefunguje dobře, musí být
zaměstnanci dostatečně stateční a na problém upozornili - pak může odborová
organizace pomoci. Rektor souhlasí se zveřejněním souhrnných statistik o mzdách.

P.Olšák připomíná, že lhůty pro odpověď na žádost o informace dle zákona 106
opravdu nebyly dodrženy. Měli bychom se z toho poučit a zajistit, aby lhůty
dodrženy byly. Navíc upozorňuje na chyby ve Výročních zprávách, které
by měly obsahovat informace o zamítnutí žádostí o informace a nákladech na
soudní řízení, ale neobsahují.

Vystoupil doc. Kuba. Chce navrhnout postup implementace rozsudku (Krajského
soudu z prosince 2018), tak aby se ČVUT již do podobné situace (prohraného
soudního sporu) nedostalo. Říká, že rektor opět odmítl zveřejnit mzdy děkana a
tajemníka FBMI, proto připravuje na ČVUT další žalobu.

P.Olšák žádá, aby zápisu byly odkazy na přílohy a zápis byl stručnější.

Prof. Bittnar žádá, aby vedení ČVUT reagovalo na pozici ČVUT v žebříčcích
hodnocení vysokých škol a analyzovalo příčiny a navrhla opatření pro vylepšení.
Prof. Jex říká, že děkani se snaží vstupy pro hodnocení trvale zlepšovat.