1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 27.11.2019

Kvůli ohlášené bombě v Dejvicích se senát sešel v prostorách fakulty dopravní v
Konviktské ulici.

Rektor - V otázce financování projektu GE nenastala žádná velká změna. Čekáme na
         další audit. Bude jednat Správní rada Situací s projektem GE se bude zabývat správní rada. Bude vytvořen
         další audit. O financování projektu by měla jednat vláda

       - Chce změnit Masarykův ústav na fakultu, protože "nevypadá jako VŠ
         výzkumný ústav". Diskutují o tom. Měli by tam přicházet lidé z
         technických oborů a na výuce by měly spolpracovat i "odborné"
         fakulty. Bude projednáno v komisích AS ČVUT.

       - Byly poslány dva velké projekty o AI - AI pro bezpečnou občanskou
         společnost, tam je i spolupráce s dalšími univerzitami napříč Evropou. Dále síť CIIRCu o AI a robotice.

       - byl v USA, kde také povídal o AI. Dnes probíhalo česko-korejské fórum o
         spolupráci.

       - zazněl dotaz, jak se k transformaci na fakultu staví MÚ. Komentuje
         zástupce vedoucí: Bylo by likvidační, kdyby se MÚ měl věnovat pouze
         odborně zaměřené ekonomii na magisterské úrovni. V tom případě by
         zaměstnanci, kteří působí v oblasti vzdělávání, asi odešli.

         Zástupce vedoucí MÚ: jde o to, jestli Ekonomie bude na ČVUT
         plnohodnotným vzdělávacím oborem.
         
         Rektor: Nechce znejisťovat. Důvod transformace
         je zlepšení kvality. O tom, jestli se bude učit Ekonomie, budeme ještě mluvit.
         Chce, aby MÚ bylo "business school".

         Andres: Materiály týkající se [nevím kterého] studijního programu MÚ nebyly schváleny
         VR ČVUT, program proto nemůže přijímat studenty.

         Diskutuje se o podmínkách získání učitelské kvalifikace - došlo ke
         změně zákona.

Senát se stává usnášeníschopným a schvaluje program.

Některým senátorum se nelíbí zápis v červnu, že studentům bereme čas na
rozhodnutí. Podle ostatních to nevadí, pokud existuje ještě další termín.

Začínáme projednávat změny Studijního a zkušebního řádu.

         Dle prorektora Škvora NAU prý nechce magisterské předměty pro
         doktorandy. Proto je návrhu napsáno, že doktorand musí mít 4 doktorské
         předměty (dříve z toho mohly být 2 magisterské). Můj pozměňovací návrh,
         že by těchto povinných předmětů mělo být ještě méně (2), prorektor
         proto nepodporuje. Pro zachování povinných předmětů je i prof. Bittnar.
         Senát s mým návrhem souhlasil 19 hlasy, 6 proti, zdrželo se 8.         

         Prorektor Škvor slibuje, že (až bude mít NAU předsedu), napíše NAU a požádá o oficiální stanovisko.

         Řekl jsem, že pokud budeme donuceni doktorandům zapisovat větší množství
         předmětů, bylo by potřeba vytvořit na celoškolské úrovni všeobecné
         doktorské předměty. Rektor odpovídá, že rektorát to udělat nemůže, ale
         může v tom podpořit fakulty a koordinovat. Prorektor Škvor zmiňuje
         celoškolský předmět Scientific writing.

         Návrh byl schválen.

Ve Statutu ČVUT se mírně mění pravidla odpouštění poplatků a další drobné
změny. Změny byly schváleny.

Diskutujeme o změnách Řádu doktorského studia FSv, kde se dává děkanovi možnost
stanovit kritéria pro plnění povinností doktorandů a krátit stipendium
doktorandům, kteří kritéria neplní. Změny byly schváleny.

Byly schváleny podmínky přijímacího řízení MÚVS.

Diskutujeme o navýšení finančního příspěvku od MŠMT. Ukázalo se, že peníze byly
rozpočítány podle jiného vzorce, než je v Příloze 2 Metodiky rozdělování finančních prostředků, týká se to ÚTVS, který
dostal o několik mil. Kč více. Bylo by potřeba předložit opravenou přílohu Metodiky.
Usnesení o navýšení příspěvku bylo přijeto. Na dotaz, kdy pan rektor předloží
Metodiku na příští rok, odpověděl, že ještě nemá podklady z ministerstva.

Prof. Hanzálek byl schválen jako člen VR ČVUT (pro 23, proti 3, zdrželo se 5).
Prof. Achten (dříve člen VR, odvolán svým děkanem) byl schválen jako mimořádný
člen VR (nehlasuje) (pro 31, proti 1, 1 nehlasoval).

Rektor chce jmenovat prorektorkou pro rozvoj a strategii paní Ing. Veroniku Kramaříkovou,
MBA, nyní ředitelkou Strategického odboru MPO od února 2020. Schváleno (26 pro,
1 proti, 5 se zdrželo).

Cena ubytování na kolejích se zvyšuje o inflaci. Představil Ing. Mourek, ředitel
SÚZ. Bylo řečeno, že nově přijatí studenti mají ubytování na koleji
garantované. Máme vlastně místo pro všechny zájemce, včetně absolventů do 5 let
od ukončení studia. Je potřeba to říkat, např. na dnech otevřených dveří. Možná by bylo možné
postavit ubytování pro studenty jako montovanou stavbu.

Proběhnou volby do AS ČVUT.